فضای مجازی گعده ای شده برای نمایش رویدادهای مهم و غیرمهم، رسمی و غیر رسمی و امروز هر از چندگاهی لیست هایی با اسامی خاص پدیدار می شود و نشان از اوج دموکراسی بودن در نظام جمهوری اسلامیست.

با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری ، در لیست های مختلفی افراد با جریان های خاص در پی کسب کرسی برای دولت بعد از دولت اعتدال! هستند.

هر از چند گاهی اسم یا نامی از فردی خاص با جریانی خاص به گوش می رسد که هم آورد همه این اسامی امیدواریم که اتفاقی خوشایند برای سرزمین ایران زمین بیفتد چه در بعد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، بانوان و … که چقدر کار بروی زمین مانده است .

دولت جوان انقلابی
دولت ایران جوان
دولت مردم، دولت اعتماد
دولت کار و کرامت
دولت میسازمت ایران
کابینه محمدباقر قالیباف
کابینه محمدرضا عارف
کابینه محمدرضا خاتمی