مشکل اصلی صادرات آموزش , راه هایی برای حل آن, سودمندی و تاثیرآموزش آنلاین به طور مستقیم در صادرات آموزش بود. همچنین مشکلات آموزش در فدراسیون روسیه بررسی گردید،به ویژه روش های ناکافی پیشرفته سیاست بازاریابی در زمینه صادرات آموزش روسیه, سطح ناکافی سازگاری وب سایت های دانشگاه برای متقاضیان خارجی. این مشکلات بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات و مواد تحلیلی که دراختیار عموم مردم هستند شناسایی شد. راه های احتمالی حل آنها پیشنهاد می شود.

این مقاله بر اساس مطالعه پتانسیل بازار آموزش روسیه و آموزش حرفه ای پرسنل روسیه ، شرح مفصل و تجزیه و تحلیل اسناد نظارتی و استراتژیک ، اجرای دیجیتال تحول اقتصاد توسط دولت ، آموزش آنلاین در روسیه ، رشد سرمایه گذاری در آموزش دیجیتال پروژه ها, گزینه های ارائه آموزش در روسیه و خارج از کشور, مطالعه حوزه های بازاریابی آموزش روسیه، رقابت سیستم آموزش روسیه تهیه گردیده است.

 مشکل اصلی صادرات آموزش , راه هایی برای حل آن, سودمندی و تاثیرآموزش آنلاین به طور مستقیم در صادرات آموزش بود. همچنین مشکلات آموزش در فدراسیون روسیه بررسی گردید،به ویژه روش های ناکافی پیشرفته سیاست بازاریابی در زمینه صادرات آموزش روسیه,  سطح ناکافی سازگاری وب سایت های دانشگاه برای متقاضیان خارجی. این مشکلات بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات و مواد تحلیلی که دراختیار عموم مردم هستند شناسایی شد. راه های احتمالی حل آنها پیشنهاد می شود.

واژه های کلیدی: آموزش روسیه ، موسسات آموزش عالی ، صادرات آموزش,توسعه بازار, آموزش پرسنل.

پرسنل

۱٫ مقررات حقوقی و مسائل مربوط به آموزش حرفه ای کارکنان در اسناد برنامه ریزی استراتژیک فدراسیون روسیه (رزومه)

۲٫ آموزش حرفه ای کارکنان درزمینه توسعه اقتصادی وتوسعه بازار کار.

ضمیمه ۱٫ مقررات حقوقی آموزش حرفه ای کارکنان (خلاصه تحلیلی )

ضمیمه ۲٫ توسعه آموزش حرفه ای دراسناد برنامه ریزی استراتژیک (خلاصه تحلیلی)

وضعیت نامناسب سیستم آموزش حرفه ای پرسنل, از جمله کارگران ، ناسازگاری آن با نیازهای موجود و آینده

اقتصاد، عملکرد این سیستم ، که با پارامترهای بازار کار روسیه, مشخصات جمعیتی و دیگر ویژگی ها و

روند توسعه آنها ارتباط ضعیف دارد ، توسط اکثر کارشناسان روسی ذکر شده است.

بولتن مورد بحث، روند توسعه آموزش های حرفه ای کارکنان در ارتباط با پویایی پارامترهای بازار کار در فدراسیون روسیه, مشکلات موجود و راه های ممکن برای غلبه بر آنها را بررسی می کند.

در بخش اول نتیجه گیری اصلی بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مقررات قانونی حوزه آموزش حرفه ای کارکنان و انعکاس این موضوع در اسناد استراتژیک فدراسیون روسیه ارایه میگردد.

بخش دوم  به نتایج حاصل از مطالعه آمار رسمی و نشریات اختصاص داده شده است . در این زمینه ، شرح مفصل و تجزیه و تحلیل نظارتی و استراتژیک در مدارک پیوست داده می شود.

تحقیقات انجام شده نقص مقررات قانونی , برنامه ریزی استراتژیک و پشتیبانی روش شناختی از آموزش حرفه ای کارکنان رانشان داد ، که ازنظر مطابقت پارامترهای آموزش حرفه ای نیازهای اقتصاد وبازار کار ، و همچنین مدیریت هزینه های سیستم بودجه ، پیامدهای منفی ایجاد می کند.

آموزش حرفه ای کارکنان مطابق با پذیرش مقررات  بین المللی (انگلیسی. ۲) فرم تسریع شده ای درتسلط بر صلاحیتهای حرفه ای لازم برای انجام برخی از وظایف شغلی است.

۱-        مقررات حقوقی و مسائل مربوط به آموزش حرفه ای کارکنان واسناد برنامه ریزی استراتژیک فدراسیون روسیه (خلاصه)

درباره مقررات قانونی

مقررات قانونی آموزش حرفه ای کارکنان در روسیه مطابق با قوانین تصویب شده توسط فدراسیون روسیه انجام میشود.

بولتن اجتماعی

اعمال بین المللی فدراسیون روسیه,

و همچنین اقدامات قانونی هنجاری.

اعمال حقوقی بین المللی تصویب شده توسط روسیه ۲ به تصویب رسیده است، تعهدات دولتها در ارائه خدمات رایگان برای هدایت شغلی یا آموزش پیشرفته ، توسعه سیستم های آموزش و هدایت شغلی، سیستم های کارآموزی و سایر سیستم های آموزش حرفه ای در محل کار راتعریف می کند.

مسائل مربوط به آموزش حرفه ای کارگران در روسیه توسط قانون اساسی فدراسیون روسیه, قوانین فدراسیون روسیه, قوانین فدرال , قطعنامه ها و دستورات دولت فدراسیون روسیه, مقررات نهادهای اجرایی فدرال تنظیم می شود.(یک لیست از هنجارهابا نظرات در ضمیمه ۱ آورده شده). این قانون آموزش حرفه ای متوسطه رایگان و عمومی را برای موسسات دولتی و همچنین امکان آموزش با حقوق , انواع آموزش حرفه ای ، اختیارات ادارات و غیره راتعریف می کند.

فرمانهای  دولت فدراسیون روسیه (جدول ۴, ضمیمه من) اختیارات نهادهای اجرایی فدرال را درزمینه آموزش حرفه ای کارگران را تعیین می کند. از جمله تصویب لیست مشاغلی که آموزش حرفه ای برای آنها انجام می شود ، روش سازماندهی اجرای فعالیتهای آموزشی ، توسعه استانداردهای حرفه ای و آموزشی دولت فدرال ، برنامه ریزی و پیش بینی آموزش پرسنل، پیاده سازی ونظارت بر فعالیت های آموزشی نهادهای اجرایی فدرال . مقامات اجرایی فدرال تعدادی از اقدامات قانونی نظارتی را تنظیم کرده اند که سازمان برنامه ریزی و پیش بینی تصویب می کند.

در فدراسیون روسیه, نهادها وسازمانهای مشاوره ای هماهنگی ایجاد شده اند که در زمینه شکل گیری و اجرای سیاست های دولت درراستای آموزش حرفه ای کارکنان فعالیت می کنند. قوانین نظارتی قانونی فدراسیون روسیه هماهنگی ، مشاوره بین سایر نهادها و سازمان های درگیر درشکل گیری و اجرای سیاست های دولتی در زمینه آموزش حرفه ای

کارگران و همچنین در زمینه راهنمای شغلی ایجاد میکنند. درمورد برنامه ریزی استراتژیک برای توسعه آموزش حرفه ای کارگران و چشم اندازمسائل مربوط به آموزش حرفه ای برای بهبود در تعدادی از اسناد برنامه ریزی استراتژیک فدراسیون روسیه، استراتژی های ملی،احکام ریاست جمهوری، دستورات فدراسیون، برنامه های دولتی تعریف شده است

از دولت فدراسیون روسیه, اقدامات اداری دستگاههای اجرایی فدرال درسال ۲۰۰۸-۲۰۱۵ به تصویب رسید. لیستی از این اسناد استراتژیک با نظرات در مورد محتوای آنها در ضمیمه ۲ ارائه شده است. این اسناد رویکردهای توسعه آموزش حرفه ای کارکنان، نتایج مورد انتظار و اهداف برای این توسعه ، اقدامات / فعالیت های نهادهای مربوطه و طرفهای ذینفع مورد نیاز برای رسیدن به این نتایج را تعریف می کند.

یافته های کلیدی

انجام تجزیه و تحلیل

در فدراسیون روسیه

فدراسیون روسیه,

سیستم اعمال قانونی هنجاری با هدف تنظیم مسائل آموزش حرفه ای کارکنان و جهت گیری شغلی کارکنان به طور کلی مطابق با استانداردهای بین المللی و سیستم هنجاری اقدامات حقوقی با هدف تنظیم مسائل آموزش حرفه های کارکنان و جهت گیری حرفه ای در سطح آموزش کارگران فدرال تشکیل شده است.

همزمان, در سیستم از اعمال قانونگذاری تنظیم مسائل آموزش حرفه ای کارکنان ، به وضوح و به طور خاص تعریف مشخصی برای موارد زیرنشده است:

سیستم آموزش ابتدایی حرفه ای و فعالیت های مربوطه سازمان آموزشی .

شرایط آموزش حرفه ای کارکنان به طور مستقیم در محل کار.

سیستم جهت گیری حرفه ای از جمعیت ، شرایط عملکرد آن ,تامین مالی و ارتباط با سیستم آموزش حرفه ای.

مفاد این قانون در امکان ارائه خدمات آموزشی پولی به افراد به طور کامل مطابق با هنجارهای حقوق بین المللی وقانون  قانون اساسی فدراسیون روسیه نیست, که حداقل تضمین های رایگان ثانویه تحصیلات حرفه ای در سیستم دولتی یا موسسات آموزشی شهرداری را ارایه دهد. هر دو از نظراعمال قانونی به طور خاص و منطقی از دیدگاه, شیوه, و روش ها و سیستم های اطلاعاتی برای حل تعدادی از مسایل اساسی سازماندهی آموزش  حرفه ای وراهنمایی شغلی از جمله:

موضوع برنامه ریزی واقعی و پیش بینی حجم و لیست (گروه) مشاغل کارگران ، آموزشهایی که باید در تمام انواع آموزش اجرا شود، ازجمله در محل کار برای رویکردهای تعیین میزان و زمان توسعه استانداردهای حرفه ای و

بر اساس آنها ، استانداردهای آموزشی فدرال جهت آموزش حرفه ای کارکنان برای شرکت های کوچک و متوسط، و همچنین کارآفرینان فردی ، خود اشتغالی آموزش حرفه ای کارگران را تحریک می کند، رویکردهایی که به افزایش اعتبارمشاغل یقه آبی کمک می کند و سیستم های آموزش حرفه ای متوسطه ، شرایطی فراهم شده است که یک سیستم ملی هدایت شغلی شامل نه تنها بیکاران، بلکه کودکان , نوجوانان، افراد معلول و دیگر گروه های اجتماعی آسیب پذیر جامعه, افراد مسن را نیز شامل شود. همکاری بین دپارتمان ها و بین کشوری موثر، و همچنین به عنوان هماهنگی اقدامات ساختاری مختلف تشکیل شده برای توسعه آموزش حرفه ای کارکنان ، عملا حاصل نمیشود.

علیرغم وجود تعدادی مقررات اسناد برنامه ریزی استراتژیک ، در عین حال  پیچیدگی کار، به دلیل عدم تداوم دیدگاه های کافی در مورد چشم اندازآموزش حرفه ای کارگران ثبات و اتصال کافی وجود ندارد.

در نتیجه ، اسناد برنامه ریزی استراتژیک یا به طور کلی مبهم است, یا اهداف ، زمینه های عمل و اقدامات مختلف را دربهبود آموزش حرفه ای کارکنان ، مجموعه ای از شاخص های برنامه ریزی ها و مقادیرآنها را تنظیم می کنند.

همزمان, مفاد موجود در اسناد برنامه ریزی استراتژیک با هدف حل مشکلات آموزش حرفه ای کارکنان شامل شرح اقدامات خاص برای اطمینان از اجرای تعهدات بین المللی فدراسیون روسیه نمیشود، به ویژه از نظر سازماندهی هدایت شغلی مردم . اقدامات عملی با هدف افزایش اعتبارکارگران حرفه ای (یقه آبی) اعلام نشده است.

تجزیه و تحلیل انجام شده به ما امکان میدهد نتیجه بگیریم که سیستم شکل گرفته قانون گذاری و سایر اقدامات قانونی هنجاری، که روابط را درزمینه آموزش حرفه ای کارکنان تنظیم میکند، در حال حاضر بطورمفهومی بر توسعه مدرن سازی پایدار وفشرده اقتصاد، به شرکتهای بزرگ  درگیر درفن آوری نوین بر روی جمعیت با انگیزه و دارای توانایی کار بالقوه و تحرک اجتماعی، رشد حرفه ای متمرکزشده است.

چنین رویکردی مفهومی نسبتا ضعیف نشان دهنده واقعیت های اجتماعی- وضعیت اقتصادی در کشور و چشم انداز میان مدت آن برای تغییر را منعکس میکند. خطرات ناشی از عدم رعایت انواع ، حجم ، ترکیب و شرایط آموزش حرفه ای

کارکنان با نیازهای هر دو بخش واقعی اقتصاد و جمعیت و همچنین خطرات ناشی از عدم استفاده منطقی کافی از بودجه اختصاص داده شده برای آموزش حرفه ای کارکنان را ایجاد می کند.

حوزه های جدید در حال ظهور اقتصاد

۱٫ مدل رشد جدید

یک مدل جدید از رشد اقتصادی. حصول اطمینان از ثبات اقتصاد کلان و اجتماعی

استراتژی افزایش بهبود فضای کسب و کار و افزایش  جذابیت سرمایه گذاری برای انتقال به یک مدل رشد پایدار

از نوآوری به رشد

۲٫ اقتصاد کلان. اصول رشد اقتصادی

سیاست مالی و پولی ، پارامترهای اقتصاد کلان و توسعه اقتصاد روسیه

سیاست مالیاتی

اصلاحات بازنشستگی

توسعه بخش مالی و بانکی.

سیاست اجتماعی جدید. توسعه سرمایه انسانی

بازار کار

مهاجرت

آموزش حرفه ای

کاهش نابرابری و غلبه بر فقر

سیاست سلامت

زیرساختها. توسعه متعادل, شرایط زندگی راحت.

سیاست مسکن دولت

غلبه بر نابرابری های ارضی

از بین بردن محدودیت برای توسعه صنعت گرما و قدرت غلبه بر تفرقه اطلاعات

تاثیرگذاری دولت

بهینه سازی حضور دولت: کاهش عملکردهای نظارتی,

شفافیت

توسعه نهادهای دولتی

مدیریت املاک دولتی و خصوصی سازی

افزایش کارایی سرمایه گذاری عمومی و تدارکات ،

ایجاد سیستم قرارداد فدرال

اصلاح بخش دولتی در اقتصاد فدرالیسم واقعی

خود گردانی محلی، سیاست بین بودجه ای

مانور بودجه ( پیشنهادهایی برای بازسازی قسمت هزینه های بودجه).

بحران ۲۰۰۸-۲۰۰۹ به وضوح نشان داد که روسیه در نقطه عطف جدیدی در توسعه اجتماعی و اقتصادی قراردارد.

امکانات مدل قبلی رشد اقتصادی مبتنی بررشد سریع تقاضای داخلی ، تا حد زیادی به پایانرسیده بود. مدل جدید نیاز به

استفاده فشرده تر از تمام منابع و ذخایر عملکرد خواهد داشت. همزمان، اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی و شرایط آن کاملا  بسیار متفاوت ازاهداف پس از بحران قبلی در ۱۹۹۸ است. برای فرار ازآن زمان ، این کشور با این وظیفه روبرو بود: ازنظرشرایط اقتصادی با یک رکود تحول آفرین , و در شرایط اجتماعی، برای غلبه بر فقر, که بیشتراز یک سوم از جمعیت را تحت پوشش قرارداد. درحال حاضر وظیفه این است که وارد مسیر پایداررشد متعادل برای نوسازی و توسعه عقب ماندگی ، انتقال به مرحله نوآورانه توسعه اقتصادی و ایجاد زیرساخت های مناسب یک جامعه پسا صنعتی شویم.

به همین دلیل این استراتژی بر دو پایه استوار است – یک مدل جدید رشد اقتصادی و سیاست اجتماعی جدید.

بدیهی است ، دومی -یک سیاست اجتماعی جدید- بدون اولی رشد اقتصادی غیر ممکن است.اجرای اهداف استراتژیک روسیه نه تنها به رشد اقتصادی, بلکه به نرخ به اندازه کافی بالا از رشد اقتصادی- حداقل۵% در سال, به طور قابل توجهی بیش از نرخ رشد کشورهای توسعه یافته نیازدارد.اما روسیه نه تنها به رشد اقتصادی ، بلکه به رشد اقتصادی با کیفیت خاص نیاز دارد. این کشور نمی تواند تقریبا به طور انحصاری از طریق صادرات مواد خام زندگی کند, نه تنها

به این دلیل که نوسان قیمت ها برای آنها بی ثباتی توسعه را تعیین می کند ، بلکه از آنجا که در این مورد محکوم به افزایش تکنولوژی وعقب ماندگی فناوری و سازمانی (نهادی) است. نیاز به یک تخصیص مجدد مداوم از بخش مواد خام کار فشرده به صنایع کم بازده با اشتغال بالا منجر به نقش اغراق آمیز دولت دراقتصاد،سرکوب تحریف انگیزه های بازار و تسلط رانت محور، و نگرشهای وابسته درجامعه می شود.

استراتژی ” مدل جدید رشد- سیاست جدید اجتماعی” پیش بینی اجرای مانوری با هدف استفاده از عوامل رقابت است که در دوره گذشته به اندازه کافی استفاده نشده است.علاوه بر در دسترس بودن منابع طبیعی و بازار گسترده داخلی، عوامل رقابت درگیر در مدل قبلی رشد اقتصادی نیزاز کیفیت سرمایه نسبتا بالا از سرمایه انسانی و پتانسیل علمی خاص برخوردار است. چنین مانور از یک سو، یک سیستم اقتصادی تا حدودی متفاوت را در بر میگیرد، انگیزه ها ، تغییرات در پارامترهای اقتصاد کلان (کاهش تورم ، تاکید برجذب پول بلند مدت به اقتصاد ، افزایش فعالیت تجاری و خصوصی

سرمایه گذاری ، تغییر در ساختار هزینه های بودجه) و از سوی دیگر، به روز رسانی سیاست های اجتماعی.

همراه با اجرای بی قید و شرط وظایف سنتی خود با هدف حمایت از بخش های آسیب پذیر جامعه ، سیاست اجتماعی جدید باید منافع آن بخش از جامعه را که قادر به تحقق بخشیدن به پتانسیل توسعه نوآورانه هستند کاملا در نظر بگیرد. این باید شرایط مطلوبی فراهم کند تا چنین پتانسیل بتواند با تحقق طبقه متوسط اجتماعی که درآمد و استانداردهای آنرا دارد مطابقت داشته باشد. از نقطه نظر اقتصادی ، این طبقه متوسط است که درآمد ونگرش های اجتماعی به آنها اجازه می دهد مدل های رفتار کار را انتخاب کنند و اینها افرادی با تحصیلات بالاتر، مصرف هستند. از نقطه نظر فرهنگی, این افراد با تحصیلات عالی هستند که متعلق به طبقه خلاق (حداقل به طور بالقوه)هستند. این رویکرد به معنای کنار گذاشتن مبارزه با فقرنیست، که همچنان یک چالش جدی برای ثیات اجتماعی است باقی می ماند ، اما اجازه می دهد تا ما را به تعادل این جهت با تلاش های مربوط به اهداف توسعه متعادل کند. .همه این ها نیاز به یک مدل رشد جدید را القا میکند که “اقتصاد عرضه” را شکل دهد. اول از همه ، لازم است اولویت ها و اهداف درزمینه اقتصاد کلان و دارایی عمومی را روشن کنیم . تمرکز مداوم بر روی کاهش تورم  باعث تغییر در مکانیسم عرضه پول، افزایش میل به پس انداز و سرمایه گذاریهای بلند مدت، وابستگی کمتر اقتصاد به بازارهای خارجی میشود. قوانین جدید مالی برای کاهش تاثیر منفی عدم تعادل تجارت خارجی بر مردم طراحی شده است. مقررات مالی به سیستم های هشدار عدم تعادل احتیاج دارد. سنگ بنای دوم مدل رشد جدید تلاشی عمدی برای رفع موانع نهادی رشد اقتصادی است.

با توجه به تغییر سریع فن آوری ها ، دولت در اقتصاد نباید صنایع و شرکتهای  “مورد علاقه” را انتخاب کند واز رشد سریع آنها حمایت کند ، بلکه به بهبود فضای کسب و کار, افزایش جذابیت سرمایه گذاری کشور, توسعه یک محیط رقابتی, توسعه و حفظ قواعد بازی در بازارها کمک کند. این رویکرد ایجاد موسسات توسعه دولتی را رد نمی کند. با این حال ، فعالیت های آنها باید در کار بازارهای رقابتی مناسب باشد و آنها را تابع (مقهور) خود نکند . به جای ارائه گزینه های جایگزین برای این توزیع ، توزیع مجدد منابع را در بازار ترویج دهد.

حوزه دوم شامل توسعه یک استراتژی نهادی با هدف بهبود فضای کسب و کاراست ، که باید به حذف مهمترین موانعی که بیشتر مانع رشد اقتصادی می شوند کمک کند. این موارد به خصوص شامل موانع بالا برای ورود به بسیاری ازبازارها،

نابرابری بیش از حد در حقوق عوامل بازار, مقررات بیش از حد و ناکارآمد دولت, فساد و سیستم سرکوبگراجرای قوانین

قضایی در رابطه با تجارت است. انتقال از یک اقتصاد تقاضا به یک اقتصاد عرضه بدون افزایش فعالیت تجاری و رقابت داخلی غیر ممکن است، که می تواند کشش عرضه را در بازارهای داخلی افزایش دهد. فقط در این صورت موفقیت در کاهش تورم به دست خواهد آمد و مکانیسم نرخهای اعتباری برای تحریک رشد اقتصادی کار خواهد کرد.

اقتصاد دیجیتال.

 تا سال ۲۰۲۴ ، دولت قصد دارد یک تحول دیجیتالی جامع در اقتصاد و حوزه اجتماعی روسیه اجرا کند. برای انجام این کار، قوانین مربوط به فن آوری های دیجیتال, نوسازی زیرساختهای دیجیتال ، معرفی شیوه های دیجیتال در تمام زمینه های کلیدی اقتصاد وادارات دولتی وایجاد آموزش پرسنل برای دوره گذارضروری است. ابتکارات،برنامه ها و راه هایی برای اجرای صدها فعالیت در هر یک از این زمینه ها  در بستر اقتصاد دیجیتال روزانه توسط بیش از ۱۵۰۰ نفر از کارشناسان تجارت ، مقامات دولتی، صنعت و سازمان های علمی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. همه این افراد با تمایل خود برای مشارکت شخصی در یک پروژه بزرگ ، که میتواند به روسیه در ورود به کشورهای رهبران جهانی در حوزه توسعه فناوری کمک کند. پروژه های ملی در زمینه اقتصاد دیجیتال . منابع اانسانی برای اقتصاد دیجیتال، بهبود سیستم آموزش و پرورش ، که باید اقتصاد دیجیتال را با افراد شایسته فراهم کند. تحول بازار کار ، که باید بر اساس الزامات اقتصاد دیجیتال باشد. ایجاد یک سیستم انگیزه برای توسعه شایستگی های لازم و مشارکت پرسنل در توسعه اقتصاد دیجیتال روسیه، توسعه زیرساخت اطلاعات روسیه ، شبکه های ارتباطی ، توسعه سیستم مراکز پردازش داده روسیه, اجرای سیستم عامل های دیجیتال داده ها، برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان ، مشاغل و اطلاعات دولتی دستاورد ایمنی سطح حفاظت از افراد ، جامعه و دولت در برابر تهدیدات سایبری داخلی و خارجی که اجرای حقوق و آزادی های قانون اساسی انسان و شهروند ، کیفیت مناسب و استاندارد زندگی شهروندان را تضمین میکند. حاکمیت و توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدارفن آوری های دیجیتال فدراسیون روسیه، ایجاد یک سیستم برای حمایت ازاقتصاد تحقیق در زمینه جستجوی دیجیتال، اعمال شده (زیرساخت های تحقیقاتی سیستم عامل های دیجیتال) ، حصول اطمینان ازاستقلال تکنولوژیکی درهر یک ازحوزه های فن آوری دیجیتال ، فن آوری هایی که در سطح جهانی و ملی رقابتی هستند،مقررات ایمنی تشکیل یک محیط نظارتی جدید، حصول اطمینان از یک رژیم حقوقی مطلوب برای ظهورو توسعه فن آوری های مدرن ، و همچنین برای اجرای فعالیت های اقتصادی مربوط به استفاده از آنها فراهم می کند. مدیریت عمومی فن آوری های دیجیتال و راه حل های سیستم عامل  در زمینه های عمومی مدیریت دولتی و ارائه خدمات عمومی از جمله منافع مردم و مشاغل کوچک و متوسط، از جمله کارآفرینان فردی.

مطالعات بالقوه

قسمت ۱٫ زمینه جهانی: خلاصه ای برموارد خارجی

ارزیابی کلی بازار

رهبران بازار آموزش آنلاین جهانی گروه های اصلی پروژه های آموزشی آنلاین

گرایشها در بازارجهانی آموزش آنلاین ، سرمایه گذاری در بازار جهانی آموزش آنلاین

معاملات قابل توجه سالهای  2018-2019

یافته های کلیدی

قسمت ۲٫ بازار آموزش آنلاین روسیه

ارزیابی کلی بازار

روند در بازار روسیه آموزش آنلاین ، بازار سرمایه گذاری آموزش آنلاین در روسیه EdTech

معاملات قابل توجهی درسالهای ۲۰۱۷-۲۰۱۹٫

سرمایه گذاری: روند و واقعیات

سناریوهای برای توسعه بازار آموزش آنلاین روسیه

شتاب دهنده ها به عنوان یکی از ستون های آینده EdTech

ابتکارات سرمایه گذاری فعلی

یافته های کلیدی

تحقیقات بازار آموزش آنلاین روسیه

هنگام مطالعه بازار آموزش روسیه، ما باید جمعیت روسیه را برای محاسبه

 تعداد بالقوه مخاطبان هدف درنظر بگیریم

              رشد جمعیت کند است اما یک مشکل در کشورهای کم درآمد باقی خواهد ماند

                مجموع جمعیت و درصد تغییر, ۲۰۰۰ به ۲۰۳۰ (پیش بینی) جمعیت در واحد میلیون نفر

   منطقه  2000  2015  2030  تغییربه % از۲۰۰۰تا ۲۰۱۵    تغییربه %از ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰

جهان     6127  7349  8501  20      16

کم درآمد ۴۲۶    639    924    50      45

درآمد زیرمتوسط ۲۳۰۵  2916  3532  27      21

درآمد بالا متوسط ۲۱۱۳  2390  25678         13      974

درآمد سطح بالا   1245  1373  1447  9        5

شرق/جنوب شرق آسیا    2001  2222  2352  11      6

چین      1270  1376  1416  8        3

اندونزی  212    258    295    22      14

جنوب آسیا        1452  1823  2147  26      18

هندوستان ۱۰۵۳  1311  1528  25      17

پاکستان  138    189    245    37      30

بنگلادش ۱۳۱    161    186    23      16

اروپاوآمریکای شمالی     1041  1097  1131  5        3

آمریکا    283    322    356    14      11

فدراسیون روسیه ۱۴۶    143    139    -2      -3

از صحرا به پائین         641    961    1306  50      36

نیجریه   123    182    263    48      45

آمریکای لاتین و کارائیب ۵۲۲    629    716    20      14

برزیل    176    208    229    18      10

مکزیک  103    127    148    23      17

شمال آفریقا/غرب آسیا    340    463    584    36      26

قفقاز / آسیای مرکزی     71      84      96      18      14

اقیانوس آرام      30      38      46      27      21

قسمت ۳٫ بررسی اجمالی  بخش های مختلف بازار آموزش و پرورش روسیه

آموزش پیش دبستانی

تحصیلات متوسطه عمومی

تحصیلات تکمیلی

آموزش عالی حرفه ای متوسطه

تحصیلات حرفه ای

قسمت ۴٫ بازار آموزش تکمیلی  بزرگسالان

ارزیابی کلی بازار

بزرگترین بخش های بازار

آموزش حرفه ها و مهارت های مدرن

مهارت های” نرم”: سرگرمی ، اوقات فراغت ، تکنیک های رشد شخصی و معنوی

“سوله ها (طبقات) نرم” در بازار آموزش آنلاین بزرگسالان : روند ونظرات کارشناسان

بازار آموزش حرفه ای اضافی برای بزرگسالان: یک ارزیابی تخصصی است

علاوه بر این، مطالعه مخاطبان آموزش آنلاین اضافی برای بزرگسالان (تابستان ۲۰۱۹): پرتره ، امور مالی،

ترجیحات یافته های کلیدی

قسمت ۵٫ مقررات دولتی آموزش و پرورش

برنامه دولتی ” توسعه آموزش و پرورش”

برنامه دولتی ” اقتصاد دیجیتال”

روش تحقیق

 ارزیابی پتانسیل رشد بازار آموزش آنلاین در روسیه توسط کارشناس انجام شد.

در پایان سال ۲۰۱۹ ، بازار آموزش آنلاین روسیه ممکن است ۳۰% رشد کند. این موضوع  را آقای آندری سلنسکی مدیر”پرسنل و آموزش ” ANO اقتصاد دیجیتال اعلام کرد. بازار آموزش آنلاین در روسیه بسیار پویا است ، این یکی از

سریع ترین بخش در حال رشد است. من فکر می کنم تا پایان سال جاری ما یک افزایش ۳۰ ٪ خواهیم داشت. چنین

موضوعات از قبیل برنامه نویسی و امور مالی, از یک طرف, به خوبی در توسعه فرمت های از راه دور ، و از سوی دیگر – آنها در حال توسعه با سرعت بیشترتبدیل شدن به تقاضا، نه تنها توسط کارشناسان موضوع ، بلکه توسط متخصصان در

انواع زمینه, ”  به نقل از پرایم .

بنا بر آمار منتشر شده توسط تولید کننده ثبت فروش آنلاین  “ATOL” در ۲۰۱۸ , روسها ۱٫۳۸۹ میلیارد روبل در آموزش آنلاین صرف کردند. از جمله بیشترین موضوعات محبوب دوره های آموزشی پیشرفته میتوان به کسب و کار, برنامه نویسی،

امور مالی و تعلیم و تربیت اشاره کرد. در میان دوره های توسعه مهارت های غیر حرفه ای، بیشترین محبوب در زمینه آموزش عمومی، کلاس های نقاشی, دوره های زیبایی و دوره های رشد شخصی بود.

در ماه اکتبر ۲۰۱۸, وزیر علوم و آموزش عالی روسیه ” میخائیل کوتیوکوف” گفت که آموزش آنلاین می تواند کیفیت آموزش عالی را بطورکلی بهبود بخشد وهمچنین در دسترس بودن و فرصت های خود آموزی را گسترش دهد. به گفته وی، وزارت علوم و آموزش عالی روسیه در حال کارروی اجرای برخی برنامه های آموزشی از طریق دوره های آنلاین است.

شرکت های روسی در زمینه آموزش آنلاین به طور فعال در حال گسترش نه تنها به کشورهای نزدیک بلکه کشورهای دور هستند. مدت هاست این سیستم در بازار بین المللی حضور دارد و “گروه نیتالوژی” قبلا توسط  چنین بازیکنانی ، مانند

” Algoritmica” (حضور در بیش از ۱۸ کشور) ، Uchi.ru (در فن آوری های اصلی آموزشی برای بازارهای از جمله برزیل ، هند ، چین ، ایالات متحده آمریکا و غیره کار میکند)  همراه شده است. پازل انگلیسی (با تمرکز بر کشورهای اسپانیایی زبان و فرانسوی زبان) ،StudyFree  ( عمدتا در بازارهای نوظهور در آسیا ، آفریقا ، خاورمیانه ، امریکا لاتین فعالیت میکند). مدت کوتاهی پس از افتتاح آن درسال ۲۰۱۹، ( Yandex.practicom) وارد بازارآمریکا شد.

براساس این مطالعه ، بازار جهانی آموزش آنلاین وعده داده است تا سال ۲۰۲۳ به $ ۲۸۲٫۶۲  میلیارد دلاربرسد.

متوسط نرخ رشد سالانه در ۵-۷ سال آینده ، با توجه به پیش بینی های مختلف ، ۷-۱۰٪ خواهد بود. انتظار می رود که بخش روسی میانگین ۱۲-۱۵% در سال رشد کند و در پایان ۲۰۲۳ حجم آن ممکن است از ۶۰ میلیارد روبل فراتر رود. ۲۰۱۹ یک سال رکورد برای آموزش آنلاین روسیه بود: فقط ازژانویه تا اوت حداقل ۳۴٫۵ میلیون دلاردرصنعت سرمایه گذاری شد.

روسیه بازار آموزش آنلاین انتظار رشد سریع  را دارد

در ۲۵ ماه مارس ، هولدینگ فن آوری اطلاعات TalentTech و دانشگاه های آنلاین Netologiya و EdMarket

نتایج یک مطالعه مشترک در مورد بازار آموزش آنلاین را ارائه دادند. همانطورکه نویسندگان متذکر می شوند  حجم بازار آموزش آنلاین روسیه در بخش L2c ( پیشنهاد تجاری) تا پایان ۲۰۱۹ به ۳۸٫۵ میلیارد روبل رسید. در پایان سال ۲۰۲۳ ، با توجه به پیش بینی ، ارزش آن بیش از مرز۶۰ میلیارد روبل درسال عبور می کند. در این مظالعه آمده است، بازار جهانی آموزش آنلاین وعده برای رسیدن به $۲۸۲٫۶۲ میلیارد روبل تا سال ۲۰۲۳ را می دهد. متوسط نرخ رشد سالانه در ۵-۷ سال آینده ، طبق پیش بینی های مختلف، ۱۰-۷ % خواهد بود. انتظار می رود که بخش روسیه بطور متوسط ۱۵-۱۲ درصد در سال رشد کند و درپایان ۲۰۲۳ حجم آن ممکن است بیش از ۶۰ میلیارد روبل گردد.

رونق سرمایه گذاری در استارت آپ های EdTech

حجم سرمایه گذاری در پروژه های آموزشی دیجیتال واستارت آپ های EdTech در حال رشد است. طبق گفته Metaari ، رکورد ۱۸٫۶۶ میلیارد دلار در بازار جهانی EdTech درسال ۲۰۱۹ سرمایه گذاری شده است که حدود ۲ میلیارد دلاربیشتر ازسال ۲۰۱۸ است. در همان زمان, طبق   HolonIQ، در حدود ۸ میلیارد دلاراز کل سرمایه گذاری ها در سال ۲۰۱۸ به

تزریق سرمایه به کسب و کار شرکت های “تکشاخ” بوده است. بر اساس مطالعات با توجه به آخرین داده ها Metaari ، درسال ۲۰۱۹ ، این رقم ۸٫ ۵۶ میلیارد دلار بود.

مجموع سرمایه گذاری در بازار جهانی فناوری آموزشی (به دلار آمریکا)

۲۰,۰۰۰              
18,000              
16,000              
14,000              
12,000              
10,000              
8,000              
6,000              
4,000              
2,000              
0              

 سالهای  2006 2007  2008  2009  2010 2011  2012 2013  2014 2015  2016  2017 2018  2019

“بخش آنلاین در نهایت توسط همه فعالان بازارشناخته می شود.. سرمایه گذاران,سازمان های آموزشی و مهمتر از همه کاربران آموزش آنلاین را به عنوان یک جایگزین طبیعی برای آفلاین می دانند – از بنیانگذاران ومدیر کل هولدینگ آموزشی “Netologiya-Group” ماکسیم اسپیریدونوف ” در edtech  پول زیادی وارد شده ومگا دورآغاز شده با صدها میلیون دلار.

۲۰۱۹ یک سال رکورد برای آموزش آنلاین روسیه بود: تنها در دوره از ژانویه تا اوت, حداقل $۳۴٫۵ میلیون دلار دراین صنعت سرمایه گذاری شده بود. محققان خاطرنشان کردند، بزرگترین بازیگران  Runet امروزه آموزش آنلاین را به عنوان یکی ازمهم ترین زمینه های توسعه درک می کنند. در پاییزسال  2019  یاندکس قصد خود را برای سرمایه گذاری ۵ میلیارد روبل در پروژه های EdTech درسه سال آینده اعلام کرد.  گروهMail.ru درابتدای ۲۰۱۹ ، به یک شرکت مالک سرویس Skillbox تبدیل شد وعلاوه بر کل سال سهم خود را در تجارت به کنترل  Geekbrains درسال ۲۰۱۶ رساند. دراوایل سال ۲۰۱۸، اسبربانک “مدرسه ۲۱” را معرفی کرد ، که آموزش رایگان توسعه IT را ارائه می دهد.

شرکت های روسی در زمینه آموزش آنلاین نه تنها به کشورهای  همسایه ، بلکه در خارج از کشور نیز به طور فعال در حال گسترش هستند. به فعالان قدیمی مانند ispring دربازار بین المللی و” Netology ”  بازیکنانی مانند “الگوریتم” ( حضور در بیش از ۱۸ کشور) ،  Teach.ru” در بازارهای بزرگ EdTech ، از جمله برزیل، هند،چین، ایالات متحده آمریکا و غیره فعالیت میکند. Puzzle English  ( بر کشورهای اسپانیای و فرانسوی زبان) متمرکز شده است.  StudyFree بیشتر در(بازارهای نوظهور آسیا ، آفریقا ، خاورمیانه ، آمریکای لاتین)  وارد شده. اندکی پس ازافتتاح آن درسال  2019 “یاندکس.Practicum”.  وارد بازار ایالات متحده شد.  

چه کسی برای تدریس و نحوه تدریس

ظرفیت بخش آنلاین از بازار آموزش پیش دبستانی رسمی در روسیه درسال ۲۰۱۹ ، به گفته نویسندگان ، در حال نزدیک شدن به مرز ۱ میلیارد روبل است. سهم نفوذ راه حل های آنلاین تجاری در بخش آموزش متوسطه عمومی از ۱٫۵ میلیارد روبل تجاوز نمی کند. همانطور که برای آموزش مدرسه آنلاین تکمیلی، حجم این بازار در پایان ۲۰۱۹ به مبلغ حدود ۱۰ میلیارد روبل رسید. درآمد اصلی توسط مدارس آنلاین  و سیستم عاملهای آموزشی حاصل می شود. نویسندگان این مطالعه متذکر میشوند که آموزش متوسطه عمومی و تکمیلی پتانسیل قابل توجهی رابرای اجرای راه حل های تجارت دیجیتال حفظ میکند. در میان رهبران فعلی EdTech روسیه ، بخش قابل توجهی به طور خاص به جهت آموزش تکمیلی مدرسه، به Algoritmiku  ، Uchi.ru، Foxford اشاره دارد. بعلاوه، شرکتهای بزرگ درتلاشند تا دراین حوزه جایگاه خود را بدست آورند از قبیل Yandex ، MTS، Rustelecom. طبق گفته کارشناسان مصاحبه شده توسط محققان، در زمینه آموزش عالی، دانشگاههای سرشناس دیجیتالی MOOCI به طور گسترده ای در آموزش عملی وارد کرده اند. دوره های آنلاین بخشی از زندگی روزمره معلمان و دانشجویان شده است. در این یادداشتها، دانشگاههای شرکت کننده در اجرای پروژه اولویت دار”SCS” درفدراسیون روسیه پیشرفت چشمگیری دراجرای برنامه های آموزش آنلاین طی دو سال گذشته نشان داده اند. همانطور که توسط آژانس نوآوری مسکو اشاره شده است، در روند انتقال از دوره های آموزش انبوه MEP به مدیریت برنامه آنلاین ORM ، شرکتهای EdTech بطور سیستماتیک با سازمانهای آموزشی همکاری میکنند، و سایتهای دارای دوره در حال تبدیل به خدمات آموزشی هستند.

بازاردوره های آنلاین گسترده در جهان ، علیرغم انتقاد در مورد سطح پائین اجرای آن (نرخ تکمیلی)، رشد پایداری را نشان میدهد. اگر در جهان ۹۰۰ دانشگاه و شرکت بیش از ۱۳۰۰۰، MOOC ایجاد کرده اند. بیش از ۱۰۰۰ مورد آنها در روسیه تشکیل شده اند. گردش مالی کل بازار دوره های گسترده آنلاین باز روسیه در مرحله اولیه توسعه خود، حدود ۱۰۰ میلیون روبل در سال است. با ظهور بازار برنامه های تکمیلی ( آموزش عالی مبتنی بر دوره های آنلاین) و توسعه تعامل شبکه بر اساس برنامه درسی، آموزش دیجیتال روسیه بزودی می تواند پویایی خوبی را به نمایش بگذارد. ” گفته نورلان کیاسوف، مدیر مرکز آموزش معاصرEdCrunch .

بازار ادامه تحصیل برای بزرگسالان همچنان از نظر حجم در زمینه تجارت آموزش آنلاین پیشرو است. طبق محاسبات ما، بازارb2c آموزشهای تکمیلی ( ازجمله سبک زندگی، سرگرمی و سایر بخشهای بزرگ) درسال ۲۰۱۹ در حدود ۱۴۰ میلیارد روبل محاسبه شده است. بخش آنلاین ، طبق محاسبات ما، ۱۳٫۵ درصد از کل بازار تحصیلات تکمیلی بزرگسالان را تشکیل میدهد و ۱۹ میلیارد روبل تا پایان سال ۲۰۱۹ تخمین زده می شود.

 پوشش مخاطبان بازار آموزش آنلاین به طور متوسط ازسطح ۷٫۵ ٪  در برخی از بخشها (در درجه اول در حرفه های دیجیتال) به ۲۴% رسیده است. ما می توانیم نتیجه گیری کنیم که فن آوری های آنلاین به طور فعال در فرایند آموزشی تا

سطح ۴۲% نفوذمیکنند ، اما این به کسب درآمد سریع منجر نمی شود. پتانسیل تجاری این بخش به آرامی در حال توسعه است – این مطالعه یادآور می شود.

جدول رسم شده ==  == 

بخش آنلاین بازار برای آموزش بزرگسالان b2c تکمیلی (میلیارد روبل)

ورزش، تغذیه، سلامت  1%

 زیبایی، هزینه ها شخصی ۲%

 روانشناسی و روابط ۲% 

خلاقیت(هنرو رنگ آمیزی) ۳ %

تخصصهای ظریف (مشخصه های سخت)  0.7 میلیارد

تجارت و آموزش ۰٫۸ میلیارد

آموزشها در تولید ۰٫۹۵ میلیارد

سرمایه، امور مالی ، مالیات ۱ میلیارد

طراحی (داخلی- فناوریها) ۲ میلیارد

آنالیز اصلاعات تکنولوژی ۲٫۲ میلیارد

مارکتینگ، ارتباطات ، فروش ۲٫۷ میلیارد

زبانهای خارجی ۵٫۳ میلیارد

یکی ازحوزه های هنوزکم توسعه یافته و به سرعت در حال رشد روسیه در آموزش آنلاین- “آموزش یقه آبی ها”  است.

درفدراسیون روسیه، در پایان سال  2019 ، در حدود ۳۰ میلیون کارگر ماهر وجود دارد، و تنها بخش کوچکی از آنها تحت پوشش راه حل های آموزشی مدرن هستند: نویسندگان متذکر می شوند.

“فن آوری در حال حاضر به تعیین سطح شایستگی ها و مهارت ها ودرک اینکه چه نوع دانش باید دقیقا در دوره های آنلاین و وبینارها انتخاب شود، کمک می کنند، تا یک حرفه ای متقاضی و پر درآمد باقی بماند. در افق که در ۱۰-۱۵ سال، مدرک تحصیلی  و رزومه به معنای معمول اهمیت خود را از دست میدهند، کارفرمایان دریک مجموعه مهارت هایی را که یک فرد دارد بررسی می کنند. هر یک از آنها دارای رد پای دیجیتال و یک نمونه کارهای دیجیتال و همچنین شفافیت در درک این موارد خواهد بود، که چه مهارت های در بازار کار مورد نیازاست و کدام یک از متقاضیان آنها رادارند. ساده ترین، سریعترین و موثرترین توانایی آموزش آنلاین برای کسب مهارتهای جدید و ادغام در واقعیتی است که به سرعت درحال تغییر است وهوش مصنوعی قادر خواهد بود رد پای دیجیتال را تجزیه و تحلیل کند و نشان دهد که چگونه یک فرد می تواند مسیرآموزشی خود را ایجاد کند که ارزش آنها را به عنوان یک متخصص افزایش دهد: به اعتقاد – آندری متیوکوف ، عضو هیئت مدیره هلدینگ IT TalentTech .

علاوه براین (در جهان)

فن آوریهای واقعیت مجازی و افزوده (VRوAR)

این روند طی دهه گذشته در زمینه فرهنگ،  آموزش و گردشگری بطور فعال در حال توسعه است.

* موزه تاریخی شیکاگو و موسسه هنر شیکاگو برنامه رایگان شیکاگو ۰٫۰ را منتشر کرده اند، که ساکنان وگردشگران را با  تاریخ  شهر آشنا می کند. آنها می توانند ببینند جایی که صاحب گوشی هوشمند واقع شده قبلا چه استفاده می شد.

* موسسه فناوری ماساچوست (MIT) و استنفورد از کلاسهای اینترنتی مجازی استفاده می کنند. این تکنولوژی ارتباط نزدیک بین دانشجویان ساکن قاره های مختلف را تسهیل می کند.

* از فن آوری های VR نیز در آموزش تخصص های کاربردی استفاده می شود. دانشمندان در دانشگاه کیس وسترن رزرو و پزشکان در کلینیک کلیولند در حال کار بر روی ایجاد یک محیط سه بعدی هولوگرافی برای مطالعه آناتومی هستند.

* مجازی سازی آموزش در بخش های مختلف EdTech  نفوذ کرده است و همچنین در روسیه.

پروژه روسی، MEL Science که وارد بازار بین المللی شده است، به شما امکان می دهد ساختار ماده را از داخل در حالت آنلاین مطالعه کنید.

گردش مالی بازار جهانی واقعیت مجازی تا سال ۲۰۲۰  به ۸۰ میلیارد دلارمیرسد وآموزش آنلاین یکی اززمینه های امیدوار کننده برای استفاده از AR و VR است.

آموزش میکرو

میکرو یادگیری-مطالعه مواد در بخش های کسری ، تقسیم یک تخصص یا دوره بزرگ به برنامه های کوچک. برنامه های تحقیقاتی بلند مدت دانشگاه بیش از حد دست و پا گیراست. آنها اغلب حاوی داده های قدیمی و بیش از حد  با نظریه اشباع شده است. امروز، بازار کار بیشتر گواهینامه های را تایید میکند که وجود یک تخصص ظریف را اعلام میکنند. یک پرتره حرفه ای منحصر به فرد از یک کارمند نه تنها از دیپلم و تجربه بلکه از گواهی دوره هایکوتاه نیز تشکیل شده است.

پلت فرم Coursera دوره های اصطلاحا خرد را برای تسلط بر مهارت های خاص در مناطق باریک برگزارمیکند.

هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی

هوش مصنوعی در حال حاضر به طور فعال در یادگیری آنلاین استفاده می شود ودر آینده تبدیل به یکی از عناصر اصلی آن خواهد شد. AI (artificial intelligence) ممکن است هنوز به طور کامل جایگزین معلم نشده است، اما کاملا قادر به انجام وظایف یک فرد دستیار می باشد. دانشگاه دیکین (استرالیا)  یک سرویس مشاوره آنلاین ۲۴/۷  دانشجویی بر اساس سیستم خود یادگیری شناختی  1BM Watson راه اندازی کرده است .

بازیگونه سازی

امروزه تنها بخش کوچکی از مخاطبان هدف EdTech می تواند به طور کامل در قالب سنتی مطالعه کنند.

مدل آموزش (انگلیسی، آموزش + سرگرمی) به طور فزاینده مورد تقاضا قرار میگیرد، از جمله در میان مخاطبان بزرگسال. ازطریق مکانیک بازی، شما می توانید توجه خود را بیشتر حفظ کنید، وعنصر رقابتی انگیزه و تعامل را افزایش دهید.

علاوه بر این (در روسیه)

و آنچه در مورد روسیه؟

بازیگران برجسته بازار edtech روسیه در حال حاضر فعالیت های خود را درمطابق با روند جهانی ایجاد میکنند. در اینجا چند نمونه آورده شده است.

هوش مصنوعی و یادگیری تطبیقی

بزرگترین بازیکن در بازار آموزش آنلاین روسیه، مدرسه انگلیسی زبان SkyEng است. از نظر فوربس در رتبه بندی ۲۰ شرکت گران قیمت دراینترنت روسیه قراردارد- سرمایه آن بیش از ۱۰۰ میلیون دلاراست. این مدرسه آنلاین در اصل در تلاقی  روش های سنتی آموزش زبان انگلیسی و IT ایجاد شد. درکلاس ها نه تنها معلم و دانش آموز، بلکه هوش مصنوعی

نیز شرکت می کند. که این امراجازه استفاده از یادگیری تطبیقی را می دهد.هردقیقه از درس با استفاده از فناوری  تشخیص گفتار دیجیتالی و تجزیه و تحلیل می شود. در نتیجه، معلم می داند واژگان منفعل و فعال دانش آموزچیست و اشتباهات معمول او چیست و برنامه با نیازهای فردی سازگار است.

اما توجه داشته باشید ، فرمت SkyEng کاملا  با فرمت مدرسه آنلاین مطابقت ندارد. درواقع ، این یک آموزش زبان از طریق اسکایپ است ، از برخی ابزارهای مدارس آنلاین کامل استفاده نمی شود.

VR و AR

دانشگاه شرکت ایزبر بانک به طور فعال با استفاده از شبیه سازی AR وVR برای شبیه سازی موقعیت هایی که مشتری در آن قرار دارد استفاده میکند. این رویکرد چنان موثرواقع شد که ایزبر بانک واقعیت افزوده و مجازی خود را افتتاح کرد.

بازیگونه سازی

شتاب دهنده مدرسه آنلاین accel ، یک پروژه با درآمد ماهانه بیش از ۸۰ میلیون روبل, بازیگونه سازی را به دلیل اینکه دانش در طول بازی به راحتی و به طور طبیعی جذب می شود، به روند آموزشی وارد می کند. مردم به قبیله ها، زوجها و تیم ها گروه بندی می شوند و پیشرفت آنها با استفاده ازامتیاز، نمودار پیشرفت و جوایز ارزیابی می شود. در طول بازی ، انگیزه را با توجه به جزء رقابتی وعدم تمایل به رها کردن دوستان خود افزایش می دهد.

در شتاب دهنده ، ۸۰٪ از ساکنان به نتیجه میرسند، در حالی که  برای دوره های آنلاین انبوه، که هیچ عنصر بازی و یادگیری تطبیقی وجود ندارد ، تنها ۴-۲ درصد به هدف نهایی میرسند.

آموزش میکرو

این روند توسط بسیاری از رهبران روسیه EdTech پشتیبانی می شود:

 * آسیب شناسی (شامل رتبه بندی گران قیمت ترین شرکت های Runet طبق نظر فوربس با سرمایه گذاری ۷۲ میلیون دلار) و Geek Brain (در پورتال ۲٫۵ میلیون کاربر) مدارسی هستند که حرفه اینترنت آموزش می دهند. با این حال ، هر یک از آنها دوره های آموزشی میکرو برای مبتدیان و متخصصان با تجربه را دارند.

* مدارس زبانی، مانند Lingual co.  (درمنابع دارای ۱۷٫۵ میلیون ثبت نام کاربر است, که ۳ میلیون نفراز آنها فعال هستند) و SkyEng نه تنها به آموزش زبان های خارجی می پردازند، بلکه بطورسیستماتیک سطح دانش آموزان وبصورت تخصصی نیز دوره های آماده شدن برای امتحانات مدارس و بین المللی، برنامه های بازرگانی و موضوعی را بالا می برند.

* سیستم عاملهای MOOC روسیه، مثلا  Lectorium (حدود ۵ میلیون کاربر) و Open Education (بیش از ۱۰ میلیون کاربر)  دهها دوره در موضوعات مختلف ، از یادگیری ماشین تاریخ شرق ارائه می دهند.

روندهای بخش بازار

امروزه EdTech  در بخشهای  آموزش عالی و حرفه ای به سرعت در حال پیشرفت است. این عمدتا به دلیل محبوبیت رو به رشد دریادگیری مادام العمراست. با این حال، آموزش پیش دبستانی مدرسه ای و شرکتی نیز دارای پتانسیل رشد قابل توجهی است.جهانی شدن رشد بازاریادگیری زبان های خارجی را تشویق می کند، و OGE وEGE  برای خدمات معلمان خصوصی تقاضای زیادی دارند.

آموزش حرفه ای تکمیلی

این بخش را می توان تقریبا به آموزش b2b (آموزش شرکتی)و b2c  (آموزش های اضافی که مشتریان برای خود پرداخت) تقسیم کرد. سهم بازار آنلاین در اینجا بالاتر ازبخش های دیگر است (درحدود ۱۰% از مخاطبان بخش و ۷% از

حجم بازار) وتا سال ۲۰۲۱ افزایش ۴۰-۵۰% خواهد داشت.

روندها:

  • همکاری مدارس آنلاین با سازمان هایی که می توانند فارغ التحصیلان دوره را استخدام کنند.
  • آموزش ترکیبی (آنلاین + آفلاین) برای مدیران آموزش پیش دبستانی

تحصیلات ابتدایی

سهم مشاغل خصوصی در آموزش پیش دبستانی است ۹٫۷% ، و آنلاین ۰٫۱% (۰٫۶ میلیارد روبل) است. تا سال ۲۰۲۱ ، این درصد به ۰٫۳% افزایش می یابد (۱٫۷ میلیارد روبل). مخاطبان هدف والدینی هستند که ازآموزش پیش دبستانی سنتی ناراضی هستند (بیش از ۶۰٪ از پیش دبستانی ها در محافل و بخشهایمختلف شرکت می کنند) و یا فرزندان خود را به مهد کودک نمی فرستند (۳٫۴ میلیون نفر).

بازیکنان اصلی بازار آموزش پیش دبستانی:

دوره های آموزشی با محتوای ویدئویی، به خصوص، برای آماده شدن برای مدرسه

* شبیه سازی بازی            *مدل اشتراک

تحصیلات متوسطه عمومی

تعداد کمی از مدارس خصوصی در روسیه وجود دارد-تنها ۱٫۸%. با این حال ، از نظرپولی ، این ۵ % از حجم بازاراست. بازار محتوای آموزشی الکترونیکی تنها ۲۰۰ میلیون روبل است.  درسال ( فقط ۰٫۰۳% از بازار آموزش متوسطه عمومی). متاسفانه، این یکی از کم ترین امیدواریهای ایجاد شده  درEdTech  روسیه است. قوانین مانع  مقیاس گذاری تجارت آنلاین دراین حوزه است: برای باز کردن یک مدرسه ابتدایی، شما نیاز به مجوزدارید.

روند اصلی:

* بهبود سواد کامپیوتر معلمان

* ادغام دوره های آنلاین در برنامه درسی مدرسه

تحصیلات تکمیلی

پتانسیل EdTech در آموزش تکمیلی دانش آموزان بسیار بالاتراز سطح عمومی است. تا سال ۲۰۲۱ ، تعداد دانش آموزان دریافت کننده آموزش تکمیلی به ۷ میلیون نفر خواهد رسید. سهم آموزش آنلاین در این بازار۲٫۷% (۳٫۵ میلیارد) روبل است وتا سال ۲۰۲۱ مقدارآن به ۶٫۸% (۱۰٫۱ میلیارد روبل ) افزایش می یابد. روش اساسی ایجاد مدارس آنلاین دارای مجوز برای آموزش های تکمیلی است.

بازیکنان اصلی از بازار آموزش و پرورش مدرسه اضافی;

* سیستم عامل اینترنت

*دانشجویان خارجی آنلاین

* کتابخانه های محتوایی

*گردآورندگان خدمات معلمان خصوصی

مدل های مختلف کسب درآمد در این بخش مرتبط هستند:

*دسترسی به کتابخانه

*پرداخت به ازای هر واحد محتوا

*فروش مستقیم آموزش و دوره های آنلاین

*پرداخت مستقیم آموزشها و دوره های آنلاین

*پرداختهای کمیسیون در دست گردآورندگان باشد

*آبونمان

آموزش عالی حرفه ای

در آموزش عالی حرفه ای ، دو بردار جهت یابی واگرا (مخالف) وجود دارد. کاهش سهم آموزش خصوصی به دلیل انتقال دانش آموزان به سیستم آموزش حرفه ای متوسطه و افزایش سهم آموزش آنلاین از۱٫۸% (۶٫۸ میلیارد روبل) درسال ۲۰۱۶   به ۴٫۴% (۱۴٫۷ میلیارد روبل) درسال ۲۰۲۱ رسیده است. ، اگربخشی از موانع مانندآمادگی ناکافی کارکنان دانشگاه ها و پیچیدگی  در بازسازی زیرساختها نباشد، رشد بخش آنلاین می تواند حتی سریع ترباشد.

تحصیلات حرفه ای متوسطه

تا سال ۲۰۲۱، تعداد دانش آموزان در بخش خصوصی حرفه ای متوسطه ۴۷% و سهم دانش آموزان در بخش آنلاین  250%  رشد خواهد کرد. برخی از محدودیت ها در این بخش به دستوروزارت آموزش و پرورش و علوم فدراسیون روسیه به تاریخ

۲۰٫۰۱٫۲۰۱۴ شماره ۲۲ ” در تصویب لیستی از حرفه ها و تخصص های آموزش حرفه ای متوسطه” است. این فهرست شامل ۲۰۷ حرفه و ۱۰۹ تخصص است. با کمال تعجب، این لیست همراه با ناوبری، شامل یک منشی و یک بایگان است.

روند:

* آموزش متخصصین  قرن بیست و یکم

*ادغام دوره های آنلاین فردی به ویژه برنامه های آموزشی متوسطه

بخش بازاریابی

بخش بازاریابی در بازار آموزش و پرورش

هیچ متخصص بازاریابی در زمینه آموزش، از پیش دبستانی تا دانشگاه یا آموزش متوسطه تکمیلی و آموزش کسب و کار ، شک نمی کند که موسسات آموزشی تحت تاثیر بازارهستند. این یک واقعیت عینی است. در این رابطه ، حضور تقریبا همه دانشگاههای دولتی وتجاری در نمایشگاه سنتی پاییز و بهار ” آموزش وحرفه” قابل توجه است. روابط عمومی فعال و کمپین های تبلیغاتی گسترده که توسط دانشگاه ها انجام شده ، با افزایش حجم وتیراژ نشریات مرجع ، مجلات تبلیغاتی صنعت مانند “کجا به مطالعه بروید و از کجا مطالعه کنید”  وبه ویژه با تبلیغات پویا دراینترنت مشخص شده اند. تحقیقات در بازاریابی فقط در مرحله ای امکان پذیر است و مدیریت دانشگاه متوجه وضعیتی می شود که در آن نمی تواند بیش از آنچه که خود دارد به مصرف کنندگان ارائه دهد. این امربه کمیت، کیفیت و قیمت خدمات آموزشی مربوط می شود. اینجاست که نیاز به شناسایی نیازهای بازار و انطباق خدمات ما با آنها ایجاد میشود. بدون تغییرگرایشها در دانشگاه به نیازهای بازار، تحقیقات بازاریابی غیر ممکن است. اهداف اصلی پژوهش در بازاریابی خدمات آموزشی عبارتند از:

تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا (روابط اقتصادی بین فعالان بازارخدمات آموزشی) ؛ مرزهای بازار و بخش های آن ، ظرفیت آنها ، از جمله تعداد دانشجویان بالقوه و با در نظر گرفتن مدت زمان ارائه خدمات آموزشی ؛ محیط بازاریابی داخلی و خارجی ؛ شرایط  خدمات آموزشی در بازار و بخش های آن ؛ رقابت پذیری خدمات آموزشی ؛ رفتار ارائه دهندگان و واسطه های فعال در بازار خدمات آموزشی ،تامین کنندگان و واسطه ها ، مشتریان واقعی و بالقوه و رقبا ، استراتژی های احتمالی بازاریابی , راه حل های مختلف برای حل مشکلات خاص بازاریابی.

بدین ترتیب، تحقیقات بازاریابی خدمات آموزشی شامل ۹ جهت اصلی است – این تحقیقات در زمینه:

بازار خدمات آموزشی”

مصرف کنندگان”

قیمت”

کانالهای تبلیغاتی”

رقبا”

تبلیغات”

روش های ارتقاء فروش”

پرسنل ، فرایند آموزش”

فضای بازاریابی داخلی دانشگاه”.

نتیجه تحقیقات بازاریابی پیشرفتها و نتایج خاصی است که در انتخاب و اجرای استراتژی و تاکتیک های فعالیتهای بازاریابی  یک موسسه آموزشی استفاده می شود. در حال حاضرتعیین اینکه چند گروه ازادارات در دانشگاه مشغول تحقیقات بازاریابی هستند دشوار است. با تبادل تجربه مراکز عملیاتی و دپارتمانهای بازاریابی، ساختارهای مشابهی در دانشگاه های دیگر ایجاد می شود. ممکن است متوجه شویم که برخی از مدیران نگران از به اشتراک گذاری تجربه تحقیقات بازاریابی هستند. چرا به دیگران  یاد میدهیم که چگونه به طور موثررفتار خود را در بازار آموزش  بسازند؟  اما چرا تدریس؟ یا شاید یادگیری ؟  علاوه بر این ، هیچ دستور العمل جهانی وجود ندارد که منجر به موفقیت در بازار شود. تأثیرعوامل کلان محیطی: سیاسی ، حقوقی ، اقتصادی ، علمی، فنی، فرهنگی و اجتماعی نمی گذارد که متخصصان بازاریابی روی تجربه دیروز تکیه کنند ، که می تواند فردا با موفقیت تکرار شود، حساب کنند.

بخش بازاریابی بازار آموزش آنلاین

ویژگی های بازار آموزش آنلاین روسیه

گسترش فراوان کامپیوتردرمیان جمعیت عمومی و افزایش پوشش دسترسی به اینترنت، آموزش آنلاین را تقریبا برای تمام کشورهای جهان در دسترس و آشنایی کرده است.  این حوزه روسیه را رد نکرده است،جایی که در سالهای اخیر به طور فعال درحال توسعه است. درحال حاضر، یادگیری آنلاین ۳ ٪ ازبازارخدمات آموزشی آنلاین را به خود اختصاص داده است.  به گفته کارشناسان ، تا سال ۲۰۲۳ این شاخص ۲-۳ برابرخواهد شد. دراوایل دهه حاضردر روسیه تعداد کاربران اینترنت به  طور چشمگیری افزایش یافته است. این منجر به رشد سریع بخش یادگیری آنلاین در بازه زمانی مشخص شده گردید. مولفه های روسیه نقش مهمی دراین فرایند داشت، به خصوص، مساحت بزرگ کشور، توسعه خدمات مخابراتی و ارزانی نسبی باعث شده یادگیری آنلاین در بین مردم بسیار محبوب باشد. در حال حاضر این بخش از بازاردر مرحله رشد است. این امربا افزایش تعداد کاربرانی که متقاضی چنین خدماتی هستند، و فروش نسبتا بالا( و حجم آنها به طور مداوم افزایش می یابد) مشهود است. علاوه بر این شرکت های یادگیری آنلاین به طور منظم جهت ها و دوره های جدیدی را ارائه می دهند.

در این راستا ، می توان گفت که در حال حاضر این بخش از بازارهنوز ازاشباع بیش از حدفاصله دارد. این امر تا حدی به دلیل این واقعیت است که اکثریت قریب به اتفاق مردم هنوز نمی دانند یادگیری آنلاین چیست. احتمالا در آینده نزدیک هم در چارچوب آموزش عمومی و هم در ارتباط  با رشته های کاربردی میتوان انتظاررشد چشمگیر دراین مسیر را داشت.

آموزش آنلاین یک محصول نوآورانه محسوب می شود. این بدان معنی است که شرکت های درگیر در این نوع فعالیت ها میتوانند بر روی حمایت دولت در زمینه نوآوری اعتماد کنند. با این حال ، این مسیرنیاز به هزینه های اضافی دارد و با یک سطح نسبتا بالایی از خطر همراه است،  زیرا از پیش معلوم نیست که کدام دوره ها در تقاضا باشند. یکی از ویژگی های متمایز بخش روسی آموزش آنلاین این است که آموزشها عمدتا بصورت پولی انجام می شود. در خارج از کشور، این بخش در ابتدا خدمات رایگان ارائه می داد. اما اکنون وضعیت درغرب تغییر کرده است، دوره های پولی نیز دراینجا تقاضای زیادی دارند. هزینه آموزش آنلاین از چند هزار تا ده ها هزار روبل متفاوت است. پویایی حجم و ظرفیت بازاردر سالهای ۲۰۱۹-۲۰۲۰ براساس گزارش سال ۲۰۲۰، حجم بازار آموزش آنلاین به ۵۰ میلیارد دلار می رسد. تقریبا ۵۰٪ از این مقدار توسط کاربران آمریکایی حساب می شود. در ایالات متحده، حداکثرتا یک سوم از دانشجویان از طریق برنامه های آنلاین تحصیل می کنند. به طور خاص، تعداد مشتریان Coursera ، که دراین بخش بازار پیش تاز است، حدود ۲۳ میلیون کاربر واقعی دارد. کارشناسان خاطر نشان می کنند که بخش روسی آموزش آنلاین در حال رشد است. در سال  2016، حجم آن به  11 میلیون روبل رسیده  وهر سال این رقم حداقل ۲۵% افزایش می یابد. حدود ۷ میلیون روس به آموزش آنلاین آورده اند و نیمی از آنها به زبان انگلیسی تحصیل می کنند. همان کارشناسان متذکر شدند که بخش روسی آموزش آنلاین در دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ نرخ رشد بی سابقه ای نشان داد.

ظرفیت بازار داخلی بالا برآورد شده است. چند ده میلیون دانش آموز و دانشجو در کشور هستند که می توانند از خدمات آموزش آنلاین بهره مند شوند. همچنین تقاضای بالایی برای آموزش رشته های انگلیسی ، اقتصادی و حقوقی، محصولات کامپیوتری و فرآیندهای کسب و کار وجود دارد. علاوه بر این ، بسیاری از مدارس کوچک در روسیه وجود دارد، که تحصیل در آنها از راه دور راحت تر است و در حدود ۳٫۴ میلیون کودک در مهد کودک ها حضور ندارند. درعین حال، تعداد الزاماتی که کارفرمایان به جویندگان کار و کارگران استخدام تحمیل می کنند، افزایش می یابد. بنابراین ، دومی به طور مداوم سطح خود را از سواد در زمینه های مختلف از جمله قوانین فروش،انگلیسی و سایر رشته های کاربردی بهبود می بخشد. همه اینها نشان دهنده پتانسیل رشد بالای بازار روسیه است.

بر اساس موارد بالا ، معلوم می شود که حجم بخش داخلی آموزش آنلاین بطور بالقوه به ۴۰-۵۰ میلیون نفر می رسد. این گروه شامل هر دو زبان آموز رسمی (دانش آموزان ، دانشجویان)  و افرادی عادی که در تلاشند چیز جدیدی یاد بگیرند و یا شرایط خود را ارتقا دهند.

ارزیابی از چشم انداز توسعه بازار روسیه

بازار آموزش آنلاین روسیه رشد بسیار سریعی را نشان می دهد. بنابراین، می توان آن را امیدوارکننده دانست. این به خاطر این واقعیت است که بازار آموزش آنلاین به طورکلی در سراسر جهان رشد مداومی را نشان می دهد، با توجه به افزایش

علاقه مردم از گروه های سنی مختلف و گروه های اجتماعی دراین فرمت از رشته های تحصیل.

همچنین گسترش در این بازار، که درآن تعداد دوره های ارائه شده به طور پیوسته افزایش می یابد وجود دارد. این ، به نوبه خود، به توسعه یادگیری آنلاین و نفوذ تدریجی آن در بخش های مختلف جامعه کمک می کند. به طور خاص ، برخی از موضوعات در مدارس و دانشگاه ها امروز از راه دور آموزش داده می شود. با این حال ، تعدادی از عوامل بر توسعه بازار تاثیر منفی می گذارند. این موارد شامل نرخهای بالا ، کیفیت پایین آموزش وارتباطات اینترنتی ضعیف در مناطق دور افتاده کشور است. همچنین لازم است به عامل برجسته کاهش درآمد مردم اشاره کرد . در این راستا، بازار آموزش آنلاین روسیه هنوز قادر به کسب سود کلان نیست. این است که هنوز در مراحل اولیه توسعه است و افراد با درآمد متوسط یا پائین بیشتر به چنین خدماتی متوسل می شوند. اما در آینده ، بازار روسیه سودآور خواهد بود.

عوامل محدود کننده و تحریک کننده توسعه بازار

عوامل متعددی وجودی دارد که تاثیر مستقیم در توسعه بازار آموزش آنلاین دارند.

همانطور که از جدول دیده می شود، تعدادی از عوامل (عمدتا دارای ماهیت اقتصاد کلان) تاثیرمحدود کننده ای در توسعه بازاردارند. با این حال ، به طور کلی ، وضعیت در این بخش مطلوب ارزیابی می شود. اوضاع در اقتصاد روسیه باید به مرور تثبیت و بهبود یابد، حمایت فعال دولت از فن آوری مجدد تجهیزات و محبوبیت روزافزون آموزش آنلاین در جهان،  همه اینها و بیشتر به توسعه بازار کمک می کند.

پتانسیل آموزش عالی در روسیه

پیامدهای اجتماعی

مزایای حضور در بازار آموزش جهانی

معاشرت حرفه ای و شخصی جوانان

ارتباط اجتماعی طولانی مدت جوانان

واکنش های مثبت تر نسبت به کشور میزبان درمیان بازگشت کنندگان (در مقایسه با کسانی که دراین کشورتحصیل نکرده اند)

خروج نیروهای واجد شرایط، حرفه ای و اجتماعی فعال و هجوم آنها به کشورهای صادر کننده آموزش.

افزایش جذابیت کشور در میان اتباع  خارجی

تقویت تصویر کشور به عنوان یک کشور با کیفیت بالای آموزش

سهم آنلاین دربازار آموزش جهانی حدود۳% است.

حجم جهانی بازار آموزش آنلاین: حدود ۱۶۵ میلیارد دلار است.

پیش بینی برای سال ۲۰۲۳ بیش از  240 میلیارد دلار است.

رویه ها

ایالات متحده-کاهش نرخ رشد

آسیای جنوب شرقی (چین ، هند) – رشد +۱۷% ( دور زدن غرب اروپا از سال ۲۰۱۶)

محرک بازار اروپای شرقی-روسیه (+۱۷ به ۲۵ ٪ سالانه) پویایی رشد پایدار

پیش بینی بدبینانه : رشد سالانه ۵ ٪

پیش بینی خوش بینانه: رشد سالانه ۱۷٪

پتانسیل صادرات روسیه از خدمات آموزشی

زمینه های مطالعه

بیشترین تقاضا در میان دانشجویان بین المللی

۱) علوم مهندسی و فنی (۲۲%)

۲) پزشکی (۲۰%)

۳) اقتصاد و مدیریت (۱۵%)

۴) قانون (۱۰%)

۵) علوم اجتماعی و علوم انسانی (۹-۱۲%)

۶) علوم طبیعی (۴%)

۷) علوم کامپیوتر, مهندسی کامپیوتر (۳%)

۸) کشاورزی (۳%)

* * اقتصاد و مدیریت-رهبران

در آموزش از راه دور (۳۹%)

اولویتهای دانشجویان روسی خارج از کشور

۱) تجارت و مدیریت

۲)  اینفورماتیک

۳) علم و فناوری

۴) مهندسی

۵) پزشکی

۶) مد و طراحی

مشکل صادرات آموزش روسیه

رقابت برای دانشجویان بین المللی در سراسر جهان مستلزم جستجو برای طیفهای جداگانه برای دانشگاه های روسیه است که هنوز توسط دانشگاه های خارجی اشغال نشده اند، یعنی توسعه استراتژی های بازاریابی روشن آنها. روش های بازاریابی بسته به اندازه بودجه و درجه اهمیت تغییر می کنند: از ارائه اطلاعات در مورد کشوربه عنوان یک محل تحصیل ، خدمات مشاوره ای  تا جذب دانشجویان از طریق شبکه ای از دفاتر محلی در سراسر جهان. در کشورهای پیشرو در جهان  دولت به طور مستقیم در شکل گیری یک تصویر مطلوب از کشور برای تحصیل و زندگی، در ایجاد مارک های ملی آموزش و در نهایت دریافت درآمد از صادرات آموزش، که به طور قابل توجهی بیشتر از سرمایه گذاری در این زمینه است نقش دارد.

ارتقاء خدمات آموزشی در دنیای مدرن نه تنها به روش سنتی ، از طریق رسانه ها و رویدادهای مختلف (آفلاین) ، بلکه در فضای شبکه اینترنت (آنلاین) نیز انجام می شود. با این حال ، رسانه های مرکزی ، که به زبان انگلیسی در دسترس هستند, توجه چندانی به سیاست های آموزشی روسیه ، موفقیت دانشمندان و دانشگاه های روسیه به طور کلی ندارند ، و وب سایت

سفارتخانه های روسیه در خارج از کشور تنها حاوی اطلاعات عمومی است، سایت اغلب از رده خارج ” آموزش روسی برای شهروندان خارجی ” (http: //www.russia.edu.ru/  ) نمی تواند با آنالوگهای خارجی سایت های جذب رقابت کند.

فقدان دسترسی به اطلاعات جامع موجود در مورد خدمات آموزشی درزمینه آموزش روسیه متقاضیان بالقوه خارجی و والدین آنها را دفع می کند. لازم است سیستم عاملهای آموزش بازموجود در روسیه  در سطح دولت  ترویج شود، بهترین دوره های

سیستم عامل های آموزش آزاد را به زبان انگلیسی ، اسپانیایی ، چینی و عربی ترجمه کنید. اول از همه ، باید در مورد ارتقاء

بزرگترین سیستم عاملها:  openedu.ru و universarium.   باشد.

اصول مدل صادراتی آموزش

 در مورد دانشگاه ها، اینترنت یک فضای جهانی است، جایی که آنها فعالیت مجازی خود را نشان می دهند، برتری و مزیت های رقابتی خود را برای مصرف کنندگان اثبات می کنند. وب سایت دانشگاه منبع اصلی اطلاعات در مورد سازمان آموزش است که برای همه افراد  موضوع بازاریابی خدمات آموزشی لازم است. اول از همه,  ما میتوانیم تبادل دانشجو را بین دانشگاه های خارجی در نظر بگیریم به منظور افزایش پوشش و توسعه آموزش . علاوه بر این برگزاری کنفرانس های آنلاین بین دانشگاه ها برای تبادل تجربه و دانش، که به ارتقاء ترویج آموزش و افزایش مهارت های ارتباطی دانشگاه های کشورهای مختلف کمک خواهد کرد، که قطعا امتیاز بزرگی محسوب می شود. اساسی ترین پیش نیاز برای ظهور و توسعه بازاریابی اینترنتی درک رهبران دانشگاه است که یک وب سایت فقط یک کارت کسب و کار یا یک بروشور تبلیغاتی در شبکه نیست، بلکه همچنین یک ابزار کسب و کار و یک محیط سرویس محتوایی است. اینترنت قواعد بازی را تغییر داده و  ودانشگاهها مجبورند بازاریابی خود را تغییر دهند تا ازبازارایده آلی که به لطف اینترنت وجود دارد بیشترین بهره را ببرند.

بنابراین ، می توان گفت که یکی از وظایف اصلی بازاریابی اینترنتی خدمات آموزشی ایجاد ، توسعه و نگهداری از یک وب سایت به روز به طور مداوم پر, یک نوع ” کارت ویزیت ” دانشگاه با روحیه  سنت های شرکتی ، همچنین به عنوان موقعیت آن در محیط خارجی است. لازم به ذکر است که بسیاری از دانشگاه ها متوجه وب سایت این موسسه شده اند و از آنها برای جذب متقاضیان استفاده می کنند، اما اغلب ازابزارهای بازاریابی در وب سایت های فدراسیون روسیه به طور کامل استفاده نمی شود.

بنابراین مشکل بازاریابی آموزش روسیه وجود دارد و باید حل شود. یکی از گزینه های راه حل آن،  بازاریابی اینترنتی در زمینه خدمات آموزشی دانشگاه است. فقط برنامه های بازاریابی مبتنی بر تحقیق برای جذب دانشجویان خارجی و خدمات بین المللی واجد شرایط می توانند نتایج مورد نظر را به دانشگاه های روسیه ارائه دهند. علاوه بر این، ما نباید در مورد روش هایی از بازاریابی اینترنتی مانند تبلیغات بنر، تبلیغات در شبکه های اجتماعی و سایرروش هایی که به خوبی سازمان های بین المللی آموزش از راه دوربران تسلط دارند عملا توسط موسسات آموزش عالی روسیه استفاده نمی شود فراموش کنیم.

توسعه اینترنت و شبکه های اجتماعی و همچنین محبوبیت رو به رشد زبان انگلیسی در جهان، دانشگاه ها را در مقابل نیاز به بهبود منابع الکترونیکی خود ، از جمله منابع انگلیسی زبان قرارداده است. اثربخشی استفاده از آنها در حال تبدیل شدن به یک عامل مهم  در صادرات خدمات آموزشی و افزایش جذابیت آموزش عالی روسیه در خارج از کشوراست.

 وظیفه اصلی وب سایت انگلیسی زبان یک دانشگاه ارتباط معنی دار با گروههای هدف خارجی است: متقاضیان، دانشجویان، دانش آموختگان، محققان و دانشمندان، شرکا، رسانه ها،آژانسهای رتبه بندی و غیره. کار دراین راستا درسال ۲۰۱۱ توسط کارشناسان شورای امور بین الملل روسیه آغاز شد. آنها وب سایتهای دانشگاهای برجسته کشور را با تعدادی از پورتالهای دانشگاههای خارجی از صد نفر اول رتبه بندی QS مقایسه کردند که انگلیسی اصلی ترین آنها ست. زبان آموزش (دانشگاههای فرانسه، چین، سنگاپور، کره جنوبی و غیره) . کارشناسان به این نتیجه رسیدند که نسخه های انگلیسی زبان وب سایتهای دانشگاههای روسیه همیشه آموزنده نیستند: اغلب اطلاعات کافی در مورد مجموعه کتابخانه وجود ندارد، شرح چشم انداز فارغ التحصیلان به حداقل می رسد و نقصان شرح مفصل از صلاحیتهای به دست آمده در طول آموزش در تخصص وجود دارد.بر اساس نتایج تحقیق، بخشهایی شناسایی شدند که به دانشگاهها توصیه می شد تجدید نظر کنند. هم چنین، نه تنها شاخص های محتوایی مهم هستند،بلکه شاخصهای ارتباطی، قابلیت اطمینان و ایمنی، قابلیت استفاده، شاخص های زیبایی شناختی و احساسی نیز مهم هستند. هزینه آموزش و آموزش جهانی ممکن است تاسال ۲۰۲۲ به ۶٫۴ تریلیون دلار برسد، که در حدود ۵٫۵% از تولید ناخالص داخلی جهانی خواهد بود(در سال ۲۰۱۵، حدود ۵% از تولید ناخالص داخلی جهان).

در کشورهای OECD ، آموزش عالی حدود ۳۰% از این حجم را تشکیل می دهد، با بیش از ۱۳% از کل سرمایه گذاری خصوصی (حدود ۰٫۷% از تولید ناخالص داخلی). با این حال، هنگام توصیف گرایشهای بین المللی سازی آموزش عالی، باید در نظرداشت که در اینجا تنها جنبه مالی مهم نیست. امروزه بطور کلی تصدیق میشود کهنقش آموزش درتوسعه کشورها به طور مداوم درحال افزایش است.”تشکیل و بهبود پتانسیل آموزشی کشورها شرط لازم برای حصول اطمینان از توسعه اقتصادی – اجتماعی پایدارف افزایش رقابت پذیری دولت، تقویت موقعیت در بازارهای جهانی و در جامعه اقتصادی جهان”.

 پیش نیازها برای ظهور مناطق جدید توسعه

در اوایل دهه ۲۰۰۰ رویکردهای بین المللی عالی در روسیه  در ادبیات حرفه ای مورد بحث قرار گرفت.

این دیدگاه محبوبیت بیشتر و بیشتری را کسب میکرد. بر این اساس “با توسعه فرآیندهای جهانی شدن و بین المللی شدن اقتصاد و تجارت، آموزش عالی با اهداف جدیدی مواجه شد- آموزش پرسنل حرفه ای قادر به کارموثر در شرایط تغییر بازار جهانی ” به طور فزاینده ای گسترده شد . درمقاله ای توسط وزیرآموزش فدراسیون روسیه V. M. فیلیپوف مفاهیم متمایز

“بین المللی” و” جهانی شدن ” در آموزش و پرورش متمایز شد، مشکلات تحرک علمی در نظر گرفته شد و پیشنهاد

چارچوب مفهومی برای موافقتنامه چارچوب آینده در مقررات (درسطح بین المللی) از مسائل کلیدی مربوط به آموزش فراملی ارائه شد.

بین المللی سازی آموزش اهداف متفاوتی دارد:

* تنوع و رشد درآمدهای مالی دانشگاه ، منطقه و کشور به طورکلی از طریق جذب دانشجویان خارجی، در درجه اول برای آموزش پولی

* گسترش تنوع برنامه های درسی با ارائه دانشجویان با فرصت تحصیل در دانشگاه های شریک خارجی

* گسترش شبکه منطقه ای موسسات آموزش عالی برای استفاده موثراز منابع آنها

* بهبود کیفیت آموزش از طریق مشارکت دانش آموزان، معلمان، کارشناسی ارشد و دانشمندان در بین المللی فرایند ایجاد دانش و تبادل آن ، و غیره

تقویت موقعیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی روسیه از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸, همراه با رشد تولید ناخالص داخلی مداوم،

فرصتهای همکاری بین المللی موثررا به منظور تحقق منافع ملی سیاسی و اقتصادی مجدد بطور قابل توجهی گسترش داد.

همزمان, در برابر سطح بالای تحصیلات مردم وبازار دائما در حال رشد داخلی خدمات آموزشی ، سهم  روسیه در بازار بین المللی خدمات آموزشی کاهش یافته است. بدین ترتیب طبق OECD, سهم روسیه از تعداد کل دانشجویان خارجی از۳%  در سال ۲۰۰۴ به ۲% درسال ۲۰۰۷ کاهش یافته است. همزمان، ایالات متحده  20% از دانش آموزان، انگلستان، آلمان و فرانسه-به ترتیب ۱۲ ، ۹ و ۸%  پذیرفته اند. تعداد قابل توجهی از دانش آموزان دراسترالیا (۷%), کانادا (۴%), ژاپن (۴%) آموزش دیده بودند. اگر برای چندین سال اتحاد جماهیر شوروی ۲ رتبه (پس از ایالات متحده) از نظر تعداد دانشجویان خارجی را اشغال میکرد، پس از  2007 روسیه  در جهان از نظر تعداد دانشجویان خارجی  در جایگاه ۹ قرار گرفت، در حالی که سهم دانشجویان خارجی درتعداد کل دانش آموزان در روسیه به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

درسال ۲۰۰۸، رهبری این کشورتدوین برنامه هایی برای انتقال اقتصاد روسیه از صادرات مواد خام به یک نوع  نوآورانه از توسعه اجتماعی بر اساس گسترش پتانسیل رقابتی کشور و افزایش مزایای تطبیقی آن درعلوم ، آموزش وفن آوری بالا.

سیاستهای آموزشی با این نوع  توسعه نوآورانه در حال تبدیل شدن به  یکی از مهمترین ابزارها برای اطمینان از رقابت این کشور در فضای جهانی است. هنگامی که در۲۰۱۳ ، پروژه افزایش رقابت دانشگاه های پیشرو روسیه در میان موسسات تحقیقاتی پیشرو در جهان پروژه “۱۰۰-۵”  شروع به اجرا شود- افزایش سهم دانشجویان خارجی به عنوان یک عامل برای رقابت بین المللی در نظر گرفته شد. در این زمان ، مشخص شد که  قانون, از جمله قانون مهاجرت, به ارتقاء آموزش روسیه در بازار بین المللی کمک نمی کند و از پتانسیل این مورد صادرات به طور کامل استفاده نمی شود.

دستورالعمل ها را برای گسترش صادرات آموزش میتوان از طریق اجرای استراتژی موثر برای صادرات خدمات آموزشی،

رقابت سیستم آموزش و پرورش روسیه را بدست آورد. برای بسیاری از کشورها ، این یک  بخش اقتصاد سودآور، یک حوزه مهم سیاسی و شاخص توسعه اجتماعی و فرهنگی است. در واقع ، بخش صادراتی تحصیلات شامل تحصیلات متوسطه و عالی، بازآموزی حرفه ای ، دوره های زبان، آموزش در برنامه های دو درجه دوهمچنین دوره های کارآموزی خارجی است. حجم این بخش از بازار آموزشی در حال حاضر ۱۵۰-۱۵۵ میلیارد دلار در سال تخمین زده میشود. درعین حال ، تعداد دانشجویان  تحصیل در خارج از کشور بیش از ۵ میلیون نفراست. با این حال،  لازم به ذکر است که در سال های اخیر مفهوم صادرات آموزشی گسترش یافته است که شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش آموزش،  درآمد حاصل از خدمات پژوهشی بین المللی و خدمات مشاوره بین المللی دانشگاه ها و همچنین نشریات است.

مطابق دستور دولت فدراسیون روسیه امضا شده در۱۲ ژوئیه  2017 ،آموزش به مناطقی اختصاص داده می شود که در آن پشتیبانی صادرات توسط مقامات اجرایی فدرال به عنوان یک اولویت ارائه انجام میشود.  بین المللی سازی وتوسعه صادرات آموزش و پرورش روسیه در حال تبدیل شدن به ابزارهایی برای اجرای اهداف کلیدی سیاست ملی، به ویژه ، برای ترویج اجرای دوره سیاست خارجی روسیه، برای گسترش و تقویت موقعیت های اقتصادی خارجی، افزایش بهره وری از مشارکت خود در تقسیم کار جهانی، ترویج شکل گیری دانش رقابتی و اقتصاد با فناوری پیشرفته در روسیه.

درمیان دانشجویان خارجی در روسیه، تقریبا ۸۰% شهروندان اتحاد جماهیر شوروی سابق هستند که در مکانهایی با بودجه تحصیل می کنند. مکانها بیش از ۸۲% مکانهای بودجه اختصصاص یافته به دانشجویان خارجی را تشکیل می دهد. از این کشورها بیشترین نماینده را قزاقستان(۳۶% از کل دانشجویان شوروی سابق) ازبکستان (۱۱%)، اکراین (۱۱%)، ترکمنستان (۹%)، بلاروس (۸%) است. بیشترین تعداد دانشجویانی خارجی که از کشورهایی که عضو شوروی سابق نبوده اند از آسیا (۵۷% تعداد دانشجویان این کشورها)، تقریبا نیمی از دانشجویان این منطقه از چین هستند.بعدی منطقه جغرافیایی آفریقای شمالی و خاورمیانه است(۱۹%).

براین اساس، هدف اولویت توسعه صادرات آموزش ، ارتقا همکاری دو جانبه و چند جانبه با کشورهای عضو CIS است. توجه ویژه به حمایت از هموطنان ، ایجاد شرایط برای تاثیر دولت اتحادیه، تقویت EAEU به عنوان هسته اصلی ادغام اقتصادی منطقه ای، توسعه SCO و ارتقا ابتکار عمل روسیه برای ایجاد شبکه مشارکت بین همه انجمن های ادغام در آسیا- منطقه آرام، ایجاد روابط دو جانبه و چند جانبه با برزیل، هند، و چین از جمله در BRICS . اتحادیه اروپا یکی از اصلی ترین شرکای تجاری، اقتصادی و سیاست خارجی روسیه است، بنابراین تمایل به تشکیل مداوم فضاهای مشترک در حوزه های اقتصاد، امنیت خارجی و داخلی،آموزش، علوم، فرهنگ نیاز به تقویت را پتانسیل سیستم آموزشی روسیه تعیین می کند.

همه اینها نیاز دارد به گسترش همکاری در چارچوب فضای مشترک آموزش عالی در اروپا ، به ویژه در کشورهای اروپای شرقی و بالکان. با توجه به پتانسیل بالا برای همکاری دو جانبه تجاری ، اقتصادی ، فرهنگی ، علمی و فنی سودمند ، همچنین برای ایجاد روابط با ایالات متحده و کانادا و همچنین کشورهای آمریکای لاتین. تعداد دانش آموزان از آنها که در دوران شوروی بسیار بالا بود. از جمله عواملی که انتخاب  کشور و دانشگاه برای تحصیل توسط دانشجویان خارجی را تعیین می کند، عبارتند از: شیوع زبان آموزش، اقتدارکشور، شهرت یک دانشگاه خاص، هزینه برنامه های آموزشی و امکانات اقامتی، انعطاف پذیری برنامه ها و مقایسه الزامات صلاحیت، روابط جغرافیایی، روابط تجاری و تاریخی بین دو کشور، سیاستهای فعال دولت در ارتقاء آموزش ملی درفضای جهانی و اقدامات در حمایت از شهروندان خارجی.

بر این اساس ، علاوه بر پرداختن به مسائل مربوط به ورود و اقامت شهروندان خارجی در روسیه, پروژه ” توسعه پتانسیل صادرات سیستم آموزش روسیه” به معنی بهبود قوانین حاکم بر پذیرش، آموزش و فارغ التحصیلی  شهروندان خارجی، به ویژه روش شناخت اسنادخارجی در مورد آموزش.

این پروژه همچنین مجموعه ای از اقدامات را برای افزایش جذابیت برنامه های آموزشی جهت آموزش، بازآموزی، آموزش پیشرفته از شهروندان خارجی سازمان های آموزشی و مراکز تحقیقاتی در روسیه درنظر گرفته است. از اهمیت ویژه ای برخوردار است از جمله به رسمیت شناختن برنامه های آموزشی روسیه ومدارک تحصیلی از جمله از طریق مجوز رسمی و صدور گواهینامه بین المللی ، بهبود برنامه های آموزشی به زبان انگلیسی دردانشگاه های روسیه, جذب دانشجویان خارجی با استعداد و فارغ التحصیلان خارجی موسسات آموزش عالی روسیه برای کار در قلمرو فدراسیون روسیه، ایجاد شرایط مطلوب برای اقامت اتباع خارجی در دوره تحصیل  در قلمرو فدراسیون روسیه. مجموعه ای از اقدامات برای ترویج” نام تجاری ” روسیه در آموزش در بازار آموزشی بین المللی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. یک ابزارمهم این پروژه باید مشارکت شرکت های روسی فعال در بازارهای خارجی باشد. علاوه بر این ، بهبود سیستم اشتغال و کارآموزی برای خارجی

دانش آموزان در روسیه در طول تحصیل  و تعطیلات ضروری خواهد بود.

تاثیر رشد صادرات آموزش بر اقتصادمناطق

توزیع تعداد کل دانشجویان خارجی در روسیه بسیار ناهمگون است:در ۹۰٪ از دانشگاه ها و شعب  فقط ۲۰ ٪ دانشجویان خارجی هستند. هنوز مشخص نیست که آیا این پروژه قادر خواهد بود تا توزیع یکنواخت تری از دانشجویان را فراهم کند. یک سوم از دانش آموزان بین المللی مشغول به تحصیل در روسیه در مسکو و سنت پترزبورگ متمرکز هستند.همزمان، رشد صادرات آموزش دردانشگاههای منطقه  به گسترش مواد و پایه فنی آنها و بهبود مهارت های کارکنان آموزش کمک خواهد کرد. بنابراین ، امکان تشکیل یک بخش جدید از اقتصاد منطقه ای ، تقویت ثبات مالی و حصول اطمینان از جذابیت بیشتر دانشگاه های منطقه ای وجود دارد، که می تواند منجر به ایجاد شرایط مطلوب برای سرمایه گذاری در مناطق شود. این بیانیه براساس تجربه انگلستان است, که در آن حضور دانشجویان بین المللی باعث می شود تعداد قابل توجهی از مشاغل ایجاد میکند، و ارائه خدمات آموزشی به عنوان یک کشور ملی به یک مقصد مهم صادراتی تبدیل می شود.و برای اقتصاد ملی به عنوان یک کل و مناطق جداگانه  آن است ، یعنی بیش از نیمی از مقدار کل پروژه. این پروژه  افزایش تعداد مکانهای بودجه برای شهروندان خارجی را فراهم نمی کند (در حال حاضر تعداد آنها ۱۵ هزارنفر در سال است) کل افزایش تعداد به علت

ارائه خدمات آموزشی پرداخت شده از دوره متوسطه حرفه ای و آموزش عالی، از جمله آموزش های اضافی انتظار میرود.

محبوب ترین زمینه های آموزش عالی برای دانشجویان خارجی در روسیه بهداشت و درمان (۱۷%), اقتصاد و مدیریت (۱۶%), و علوم انسانی (۱۱%). سپس زبان روسی, معماری و ساخت و ساز, و قانون (درحدود ۴% درهر جهت) می آید. به دلایل مختلف علوم فنی هنوزمحبوب نیستند واین احتمال وجود دارد که گسترش تقاضا برای این مناطق یکی از وظایف پروژه خواهد بود. علاوه بر این واقعیت که صادرات خدمات آموزشی اجازه می دهد تا شهروندان خارجی را به خود جلب

بودجه به کشور, تحصیل در روسیه کمک به شکل گیری روابط دوستانه بین المللی می کند، که عبارتند ازپایه و اساس روابط سیاسی و اقتصادی آینده و همچنین مشارکت پرسنل واجد شرایط در اقتصاد کشور ، حفظ و تولید مثل پرسنل دانشگاه های پیشرو روسیه.

نتایج مورد انتظاردر رشد صادرات آموزش و پرورش

پروژه اولویت مورد نظر با هدف افزایش تعداد دانشجویان خارجی تحصیل تمام وقت دردانشگاه های روسیه از ۲۲۰ هزار نفربه میزان ۳ برابر است. درسال ۲۰۱۷ به ۷۱۰ هزار نفر درسال ۲۰۲۵ ، و تعداد دانشجویان خارجی دوره های آنلاین

از سازمان های آموزشی روسیه از  1.1 به ۳٫۵ میلیون نفر میرسد. درعین حال ، درآمد حاصل ازصادرات خدمات آموزشی باید بیش از پنج برابر رشد: از ۷۰ میلیارد روبل در سال ۲۰۱۶ به ۳۷۳ میلیارد روبل درسال ۲۰۲۵٫ وظیفه افزایش تعداد دانشجویان خارجی آموزش دیده به عنوان بخشی از اجرای برنامه های آموزشی اضافی بطور جداگانه نشان داده شده است:

انتظار میرود از سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۲۵ این تعداد دو برابرشود.

 اولین نتایج این پروژه را می توان کاملا به سرعت انتظار داشت – طی یک تا دو سال، اما به این شرط که در ۲۰۱۸-۲۰۱۹

اصلاحات مناسب مربوط به قانون ، به خصوص, امکان صدور ویزای دانشجویی چند ساله (به مدت سه سال) انجام شود. نتایج قابل توجه هم در تعداد اتباع خارجی و هم درمیزان بودجه اضافی دریافت شده از صادرات آموزش و پرورش روسیه

می توان انتظار داشت زودتر از ۲۰۲۱, زمانی که اتباع خارجی پذیرفته شده به عنوان یک نتیجه از فعالیت های پروژه در هر دوره تحصیل کنند.

در روسیه, در برخی از مناطق, مطالعات در درآمد وهزینه های دانشجویان خارجی انجام شد. در نتیجه یک مطالعه جامعه شناختی  بر روی پروژه ” فعالیت های سرمایه گذاری از دانشجویان دانشگاه تومسک”, که توسط دانشگاه دولت تومسک انجام شد، مشخص شد که دانش آموزان تمام وقت پنج دانشگاه های دولتی تومسک ماهیانه تقریبا ۱ میلیارد روبل آورده اند.

با مقدار کل هزینه در هر ماه ، به طور متوسط برای هردانش آموزحدود ۱۸۰۰۰ روبل است. به استثنای شهریه . تخمین زده می شود که دانشجویان بین المللی ۲۵% بیش از دانش آموزان محلی هزینه میکنند،  از این رو، آنها مصرف کنندگان فعال تر و سرمایه گذاران ملی هستند.( با توجه به این واقعیت است که تعداد آنها کمتر از تعداد دانشجویان محلی است). دانشجویان بین المللی تولید تقاضای اضافی برای چنین بخش هایی از اقتصاد به عنوان غذا ، اجاره مسکن،حمل و نقل، خرده فروشی کتاب و

لباس،سرگرمی و گردشگری ایجاد میکنند. برای اجرای پروژه اولویت دار” توسعه پتانسیل صادرات سیستم آموزش روسیه ” تحت جهت استراتژیک توسعه “همکاری بین المللی و صادرات” ۴٫۹ میلیارد روبل اختصاص می یابد. برای دوره برنامه ریزی شده ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵٫ و در دوره از۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱  تخصیص بیش از ۲٫۶ میلیارد روبل ارائه شده است.

یک مدل برای محاسبه درصد مشتریان بالقوه در سرانه بازار آموزش آنلاین.

برای محاسبه درصد مشتریان بالقوه ، شما نیاز به پیدا کردن:

۱٫ یافتن تعداد کل مردم در جهان و در روسیه ، به ترتیب

۲٫ درصد افراد حلال سرانه (متوسط رده)

۳٫ با استفاده از متغیرهای محاسبات

الف- تعداد مردم

ب- پرداخت بدهی

ج- مشتریان بالقوه

فرمول: P * 100 / G=C%

یک مدل برای محاسبه درصد مشتریان بالقوه سرانه در

بازار آموزش آنلاین در روسیه:

G = 145 000 000

P = 5 000 000

P * 100 / G = C%

     C= 3.5% 145000000/100*5000000

۳٫۵ ٪ = درصد مشتریان بالقوه سرانه دربازار آموزش آنلاین در روسیه.

 یک مدل برای محاسبه درصد مشتریان بالقوه سرانه در

بازار آموزش آنلاین در جهان:

G = 7 850 000 000

P = 1 120 000 000

P * 100 / G = C%

۱ ۱۲۰ ۰۰۰ ۰۰۰*۱۰۰/۷ ۸۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰

C = 14.3%

۱۴٫۳% = درصد مشتریان بالقوه سرانه در آنلاین

بازار آموزش و پرورش در جهان.

آموزش آنلاین یک راه جدید در حال رشد و هیجان انگیز برای یادگیری در مورد تقریبا هر چیزی است که وجود دارد.

البته شما همیشه می خواهید به یک مهارت برای یادگیری دست یابید, اما شما زمان فرصت در نزدیکی شما برای حضور در یک کلاس چهره به چهره سنتی نداشته اید و یا وجود ندارد. پس یادگیری آنلاین ممکن است پاسخ به خواستنه شما باشد.

فرصت های یادگیری آنلاین امروز همه چیز را درکارگاه های زنده به صورت آنلاین تقریبا هر چیزی برای همه وجود دارد، آنچه شما باید انجام دهید این است که آن را پیدا کنید.

با این حال ، یادگیری آنلاین متفاوت از یادگیری در یک محیط چهره به چهره است ، و آنچه مهم است ، اینکه در مورد اهداف خود فکر می کنیم .نیازها و منافع خود را قبل ازانجام خودتان ، درمورد زمان شما در دسترس, سطح راحتی خود را که با استفاده از تکنولوژی و تجهیزات است که در اختیار شما قراردارد. همانطور که آشنایی همه ما  با کامپیوتر و دسترسی به کامپیوتر به طور فزاینده ای رایج می شود، یادگیری آنلاین برای گشودن درب و ارائه فرصت های یادگیری برای کسانی که علاقه مند هستند ادامه خواهد داد.

منابع:

/ بازار یابی. wikireading.ru/6096

https://business-planner.ru/articlesvanalitika markctingovoc-issledovanie-rynka-onlajn-

obrazovaniya-v-rf

https://dis.ru/library/529/21922/

http://www.consultant.ru توضیحات AW 48508/e5cc5859cf6le83bf5556duddbb

۷۷۳۰۰d196dbfd

bitps: / / اقتصاد.rsuh.روژور مقاله. ۱۸۹/۱۸۶

https://www.fnisc.ru

آدامز, M. J, 1990 شروع ۱۰ خواندن: تفکر و Leaming در مورد چاپ, مرکز برای

مطالعه خواندن ، پژوهش خواندن و مرکز آموزش و پرورش ، اوربانا-شامپاین ، III.

دانشگاه ویندوز.

Alkin, M., ed, 1992 of Educational Research, 6th Edition, نیویورک: Mac-

میلان

الکساندر L. 1991 امریکا ۲۰۰۰: آموزش و پرورش واشنگتن دی سی.

گروه

اندرسون ، J. 1980 روانشناسی شناختی و پیامدهای آن ، سان فرانسیسکو ، کالیفرنیا W.IL

فریمن

اندرسون, R. C., E. H. هیبرت, J. A. اسکات, و LA.G. ویلکینسون ۱۹۸۵ تبدیل شدن به یک ملت

خوانندگان: این گزارش از کمیسیون در خواندن. واشنگتن دی سی:

آ.ا. آرزومانیان، و.و. ریگناتسکی ، س.ف. حسین اف، ش.ی. جاناشویلی

ر. کیاشمشکی ، آ.و. کلیمنکو

دانشگاه مالی زیر نظر دولت فدراسیون روسیه

  • نویسنده : آرزومانیان، و.و. ریگناتسکی ، س.ف. حسین اف، ش.ی. جاناشویلیر. کیاشمشکی ، آ.و. کلیمنکو